miljöpolicy

Vårt miljöarbete

Med omtanke om miljön

Detta är vår miljöpolicy.

Skånska Energis miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet och ett ansvarstagande för vår miljö och vårt klimat. Miljöarbetet ska vara integrerat i alla delar av den dagliga verksamheten. Att uppfylla de lagar, bestämmelser och tillstånd vi berörs av är en självklar del av detta arbete.

Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Därför arbetar vi med konkreta och mätbara miljömål.

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom en energiförsörjning som baseras på förnybara energikällor såsom Sol och Vatten.

Vi hanterar miljöfrågorna med ärlighet och öppenhet och samverkar med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter, för att på bästa sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Kundservice

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.