Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du Skånska Energis senast publicerade finansiella rapporter. Ladda gärna ner rapporten genom att klicka på pdf:en.

Bokslutskommuniké jan-dec 2013

Bokslutskommuniké jan-dec 2013

Sammantaget blev 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt. Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari - december till 27,6 Mkr (40,3), varav jämförelsestörande poster om -3,0 Mkr (4,4. Resultatet påverkades negativt av låg elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än normalt, låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med få nyanslutningar inom elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal inom affärsområde Energilösningar.

Bokslutskommuniké jan-dec 2013

2012

Årsredovisning 2012

Vi har tagit ytterligare ett steg i vår satsning på förnybara energikällor under året. Vi är nu en av de största innehavarna av småskalig vattenkraft i Sverige.

Årsredovisning 2012
Bläddringsbar pdf

2011

Årsredovisning 2011

Vi följde vår strategiska plan och det visade sig i koncernens resultat som är bland de bästa i företagets snart 100-åriga historia.

Årsredovisning 2011
Bläddringsbar pdf

2010

Årsredovisning 2010

Satsningen på geoenergi gav ett påtagligt genombrott på marknaden. Vi tog ett beslut om att leverera 100 procent förnybar och utsläppsfri el till alla kunder.

Årsredovisning 2010

2009

Årsredovisning 2009

Affärsområdet elhandel och produktion svarade för en nedgång medan affärsområdet energilösningar som omfattar leveranser av kompletta värmepumpslösningar utvecklades mycket positivt.

Årsredovisning 2009

2008

Årsredovisning 2008

Omsättningen ökade främst till följd av högre försäljningspriser för elen samt högre ersättning för produktionen. Satsningen inom geoenergiområden resulterade i en order från IKEA avseende en komplett geoenergianläggning.

Årsredovisning 2008
Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.