Vattenkraft

Produktion

Affärsområde Produktion

Som ett led i vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som Koncernen tillhandahåller ska vara baserad på och ha sitt ursprung i förnybara energikällor bedriver Skånska Energi egen, småskalig elproduktion.

Skånska Energi har egen, småskalig produktion av förnybar el i form av vind- och vattenkraft. Totalt producerar vi ungefär 50 GWh av förnybar el om året, el som räcker till cirka 10 000 hushåll.

Vindkraft
Vindkraft är en förnybar energikälla. Vinden drivs av temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energiinstrålning och vindkraftverken fångar upp rörelseenergin ur vinden och omvandlar den till el.

Skånska Energi har två vindkraftverk: Ett i Åstorp och ett i Hardeberga. Årligen producerar verken ungefär 1,3 GWh el.


Vattenkraft
Människan nyttjade först vattenströmmarna som transport, sedan lärde man sig att använda vattenfallen för att driva kvarnar och sågar. Först kring 1880-talet började man producera el med hjälp av vattendrag.

I Sverige finns det cirka 2 000 små vattenkraftverk i drift som producerar ungefär 4 TWh per år.
Skånska Energi har 14 vattenkraftverk. Två vattenkraftverk finns i Nissanström i Halland och tre finns i Rönne Å i Skåne. Nio vattenkraftverk är belägna i åarna Svartån, Bulsjöån, Stångån och Emån sydost om Jönköping.

Verken producerar årligen ca 50 GWh el som distribueras till våra kunder.
Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.