Avtalsvillkor

Säljarens avtalsvillkor från 2018-01-01

1 Säljarens avtalsvillkor
1.1 Skånska Energi Marknad AB, org.nr. 556497-5133, nedan kallad säljaren, förbinder sig att leverera el till elanvändaren, nedan kallad kunden, i uttagspunkten under avtalsperioden. Kunden förbinder sig att köpa all el från säljaren till avtalat pris under samma period.
1.2 Utöver avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för elförsäljning, f n EL2012K (rev) för konsument resp. EL2012N (rev) för näringsidkare, vilka erhålls via kundservice eller elleverantörens hemsida. I de fall skiljaktigheter förekommer ska säljarens avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor. Säljaren äger rätt att ändra säljarens avtalsvillkor genom underrättelse till kunden minst två (2) månader före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske, om inget annat överenskommits mellan säljare och kunden, genom information på säljarens hemsida.
1.3 Detta avtal är giltigt från den dag säljaren accepterat kundens beställning. Avtalet gäller med förbehåll för säljarens kreditgodkännande efter sedvanlig kreditprövning.
1.4 I de fall kunden är konsument och avtalet har ingåtts per distans, har kunden rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att kontakta kundservice inom 14 dagar från den dag då kunden fått lagstadgad information om sin ångerrätt. Kundens ångerrätt bortfaller om elleverans, med kundens samtycke, påbörjas under ångerfristen.
1.5 Kundens eventuella ändringar och tillägg i säljarens förtryckta text i avtalet inklusive säljarens avtalsvillkor äger aldrig någon giltighet.
1.6 Säljaren friskriver sig från ersättningsanspråk och ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på att kunden eller dennes behöriga företrädare lämnat bristfällig, felaktig information eller utelämnat uppgifter.
1.7 Säljaren ansvarar inte för eventuella lösen av kundens befintliga avtal med annat elhandelsföretag.
1.8 Elnätsavgifter regleras i kundens avtal med elnätsföretag och berör inte detta avtal.
1.9 Detta avtal får inte överlåtas utan den andre avtalspartens skriftliga medgivande.
1.10 Angivna priser gäller exklusive vid var tid gällande mervärdeskatt. Ändras dessa eller tillkommer nya relevanta skatter eller avgifter äger säljaren rätt att ändra debitering utan föregående avisering. Detsamma gäller vid ändring av ex. de regler och avgifter som gäller på Nord Pool eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal. Om debitering utgått från felaktiga uppgifter om leveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, eller om kvotplikten ändras, ska debitering korrigeras för aktuell period utan dröjsmål efter förhållandet blivit känt för säljaren.
1.11 Kunden ansvarar för att inga andra avtal ingås under ovanstående avtalstid. Se säljarens rätt till ekonomisk ersättning under Villkor avtalsformer.
1.12 Sker flyttning inom säljarens nätområde följer avtalet automatiskt med till den nya anläggningen, varvid den beräknade volymen kan komma att ändras. Som definitiv avflyttning från anläggning räknas när ny folkbokföringsadress gäller för minst 6 månader framöver. Då upphör avtalet utan någon kostnad.
1.13 Om definitiv avflyttning sker från anläggningen (flytt till utanför säljarens nätområde) upphör avtalet att gälla, men kan flyttas med till en annan anläggning efter kundens anmälan och säljarens godkännande. Medflyttning av elavtal bör anmälas minst 15 dagar före inflyttningsdag.
1.14 Om inget annat avtalats sker fakturering månadsvis i efterskott. I de fall kundens förbrukning är av ringa omfatt-ning kan dock fakturering komma att ske varannan månad.
1.15 Kunden kan välja mellan pappersfaktura eller E-faktura. Kund kan teckna sig för Autogiro.
1.16 Om inget annat avtalats ska betalning vara säljaren tillhanda senast inom tjugo (20) dagar efter respektive fakturadatum.
1.17 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt referensränta + 8 procentenheter.

Villkor avtalsformer
2 Fast elpris
2.1 Prisvillkor: Elpriset och årsavgiften är oförändrad under avtalsperioden. Enligt villkor 1.10 kan ändring av prisvillkor förekomma.
2.2 Uppsägning: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att kunden ingår annat elleveransavtal, ska säljarens vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om kunden avslutar avtalet i förtid har säljaren rätt till ersättning, vilken beräknas till 30 % av elpriset för kundens uppskattade förbrukning för resterande del av avtalsperioden. Därtill kommer återstående årsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. moms per uttagspunkt. Skatter ska inte ingå i ersättningen. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på kundens definitiva avflyttning.

3 Rörligt elpris, löpande, med bytesrätt
3.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott.
Elpriset består av säljarens kostnader för inköp av el på Nord Pool med volymvägning, för det elområde där kundens anläggning finns, kostnad för elcertifikat samt säljarens påslag. Årsavgift tillkommer.
3.2 Ändring av prisvillkor: Säljaren har rätt att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att kunden under-rättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg.
3.3 Bytesrätt: Kunden kan teckna om sitt avtal till ett fast- eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte enligt överenskommelse med säljaren, till då gällande avtalspriser och villkor.
3.4 Uppsägning: Avtalet löper tillsvidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Avslutas avtalet i förtid debiteras 300:- inkl. moms per uttagspunkt.

4 Mixat elpris
4.1 Mixat elpris består av en avtalad fördelning mellan fast elpris och rörligt elpris.
4.2 Prisvillkor: 50 % av förbrukningen sker till ett fast elpris enligt avtalspriset och 50 % av förbrukningen sker till ett rörligt elpris, se villkor 3.1 och 3.2. Årsavgift tillkommer.
4.3 Uppsägning. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att kunden ingår annat elleveransavtal, ska säljarens vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om kunden avslutar avtalet i förtid har säljaren rätt till ersättning, vilken beräknas till 30 % av den del av elpriset som är fast, för kundens uppskattade förbrukning för resterande del av avtalsperioden samt en engångssumma på 500:- inkl. moms, med tillägg för årsavgiften. Skatter ska inte ingå i ersättningen. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid kundens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på kundens definitiva avflyttning.

5 Bytesrätt med fast elpris
5.1 Om kunden som tillägg till avtalet tecknat bytesrätt, har kunden rätt att avbryta innevarande bindningstid under förut-sättning att kunden behåller sitt avtal om fast elpris med säljaren och påbörjar ett nytt, med minst lika lång bindningstid som det innevarande. Säljaren tillämpar då vid var tid gällande elpris och avtalsvillkor för elleveransen.
5.2 Bytesrätten kan endast utnyttjas en gång under innevarande bindningstid och är därefter förverkad. Om kunden inte utnyttjar bytesrätten under bindningstiden eller avbryter avtalet innan innevarande bindningstid löpt ut, har kunden ingen rätt att återfå erlagda avgifter.
5.3 Bytesrätten gäller för konsumenter med en lägre årsför-brukning än 50000 kWh/år.

6 Leverantörsbyte
6.1 Genom avtalet medger kunden Skånska Energi Marknad AB rätt att för kundens räkning hantera leverantörsbyte från kundens nuvarande elleverantör till Skånska Energi Marknad AB.
6.2 Om kunden givit Skånska Energi Marknad AB fullmakt i samband med avtalstecknandet har Skånska Energi Marknad AB rätt att från nätägaren inhämta de uppgifter om anläggningen som krävs för ett leverantörsbyte samt från elleverantör inhämta uppgift om avtalsstart.
6.3 Kundens nuvarande elleverantör får meddelande om leverantörsbytet, vilket oftast är tillräckligt för uppsägning. En del elleverantörer kräver dock att kunden själv säger upp elavtalet. För att undvika eventuella avtalsbrott och lösenavgifter hos nuvarande elleverantör bör kunden kontrollera villkoren för uppsägning i nuvarande elavtal.

Kontakt: Skånska Energi Marknad AB, Skattebergavägen 7, Box 83, 247 22 Södra Sandby
Tel: 046-507 00, E-post: marknad@skanska-energi.se