Avtalsvillkor

Skånska Energi Marknad AB:s särskilda avtalsvillkor för konsumenter, giltigt från 1 april 2019.

Allmänt

 

1. Ikraftträdande

1.1 Skånska Energi Marknad AB, org.nr. 556497-5133, nedan kallad SKEM, förbinder sig att leverera el till elanvändaren, nedan kallad konsumenten, i uttagspunkten under avtalsperioden. Konsumenten förbinder sig att köpa all el för förbrukning från SKEM till avtalat pris under samma period.
1.2 SKEM friskriver sig från ersättningsanspråk och ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på att konsumenten eller dennes behöriga företrädare lämnat bristfällig, felaktig information eller utelämnat uppgifter.
1.3 SKEM ansvarar inte för eventuella lösen av konsumentens befintliga avtal med annat elhandelsföretag.
1.4 Konsumentens eventuella ändringar och tillägg i SKEM:s förtryckta text i avtalet eller i SKEM:s avtalsvillkor äger aldrig någon giltighet.
1.5 Avtalet får inte överlåtas av konsumenten utan SKEM:s skriftliga medgivande.

 

2. Avtalsvillkor

2.1 Utöver avtalet tillämpas vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för elförsäljning, f n EL2012K (rev 2) för konsument, vilka erhålls via SKEM:s kundservice och publiceras på SKEM:s hemsida. I de fall skiljaktigheter förekommer ska SKEM:s särskilda avtalsvillkor äga företräde framför elbranschens allmänna avtalsvillkor. SKEM äger rätt att ändra SKEM:s särskilda avtalsvillkor genom underrättelse till konsumenten minst två (2) månader före ikraftträdandet. Sådan underrättelse ska ske, om inget annat överenskommits mellan SKEM och konsumenten, genom information på SKEM:s hemsida.

 

3. Giltighet

3.1 Sedvanlig kreditprövning ligger till grund för om SKEM accepterar konsumentens beställning och för fastställande av slutliga betalningsvillkor.
3.2 Konsumenten ansvarar för att inga avtal ingås med andra elhandelsföretag under avtalets löptid. Se SKEM:s rätt till ekonomisk ersättning under Villkor avtalsformer.
3.3 I de fall avtalet har ingåtts per distans, tillämpas Distansavtalslagen, har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att kontakta kundservice inom 14 dagar från den dag då konsumenten fått lagstadgad information om sin ångerrätt. Om konsumenten utövar sin ångerrätt avseende avtal med fast eller mixat elpris, där leveransen påbörjats, ska konsumenten ersätta SKEM. Se villkor för resp. avtalsform.
3.4 Vid flyttning följer avtalet automatiskt med till ny anläggning, efter konsumentens anmälan och SKEM:s godkännande, varvid den beräknade volymen kan komma att ändras.
Medflyttning av avtalet bör anmälas minst 15 dagar före inflyttningsdag.

 

4. Hantering av personuppgifter

4.1 Genom att ingå ett avtal med Skånska Energi Marknad AB så accepterar du dessa villkor och godkänner att dina personuppgifter behandlas och lagras så länge det kvarstår ett legitimt behov för att fullgöra parts del av avtalet. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som insamlas och behandlas av elhandelsföretaget är Skånska Energi AB, 556013-6391, moderbolag till Skånska Energi Marknad AB. Skånska Energi är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar. 
4.2 Skånska Energi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Skånska Energi. 
Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Skånska Energi för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Skånska Energis berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. 
4.3 Skånska Energi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.
Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Skånska Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.
4.4 Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Skånska Energi. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
4.5 Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Skånska Energis Integritetspolicy finns tillgänglig på Skånska Energis hemsida www.skanska-energi.se.

 

5. Priser, skatter, avgifter m.m.

5.1 Angivna priser gäller inklusive vid var tid gällande mervärdesskatt. Ändras dessa eller tillkommer nya relevanta skatter eller avgifter äger SKEM rätt att ändra debitering utan föregående avisering. Detsamma gäller vid ändring av ex. de regler och avgifter som gäller på Nord Pool eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal. Om debitering utgått från felaktiga uppgifter om leveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, eller om kvotplikten ändras, ska debitering korrigeras för aktuell period utan dröjsmål efter förhållandet blivit känt för SKEM 
5.2 Vid var tid gällande elpriser erhålls via SKEM:s kundservice eller hemsida.
5.3 Anvisat elpris består av SKEMs inköpskostnader utifrån ett viktat medelvärde på Nord Pools spotpris, se förklaring punk 10:1, med fastställt påslag för anvisat elpris, elcertifikat-, månadsavgift och mervärdesskatt, se även punkt 10:2. Detta elpris har en uppsägningstid med fjorton (14) dagar.
5.4 Elnätsavgifter regleras i konsumentens avtal med elnätsföretag och berör inte detta avtal.

 

6. Konsumenträttigheter

Information om konsumentens konsumenträttigheter, klago- och tvistemålhantering, energirådgivning samt övrig information kan fås via SKEM:s kundservice eller hemsida. 

 

7. Betalning och fakturering

7.1 Konsumenter faktureras varje månad.
7.2 Konsumenten kan välja pappersfaktura, E-faktura och Autogiro.
7.3 De fordringar som uppstår genom avtalet överlåts löpande till Skånska Energi AB, 556013-6391, och betalas till dem mot utställd faktura.

 

8. Avtalets upphörande

Upphör innevarande avtalsperiod utan att konsumenten dessförinnan tecknat nytt avtal med SKEM, tillämpas vid fortsatt leverans, de elpriser
och villkor som vid var tidpunkt gäller för SKEM:s anvisat elpris. 

 

Villkor avtalsformer

 

9. Fast elpris

9.1 Prisvillkor: Elpriset och månadsavgiften är oförändrad under avtalsperioden. Enligt villkor 5.1 kan ändring av prisvillkor förekomma.
9.2 Uppsägning: Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SKEM:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om konsumenten avslutar avtalet i förtid har SKEM rätt till ersättning, vilken beräknas till 30% av elpriset för konsumentens registrerade förbrukning för resterande del av avtalsperioden. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid konsumentens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

 

10. Rörligt elpris, löpande, med bytesrätt

10.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott. Elpriset består av SKEM:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med SKEMS:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska Kraftnät. Kostnad för elcertifikat, SKEM:s påslag, månadsavgift och mervärdesskatt tillkommer.
10.2 Ändring av prisvillkor: SKEM har rätt att ändra påslag, månadsavgift och avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg.
10.3 Bytesrätt: Konsumenten kan teckna om sitt avtal till ett fast- eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte enligt överenskommelse med SKEM, till då gällande avtalspriser och villkor.
10.4 Uppsägning: Avtalet löper tillsvidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Avslutas avtalet i förtid debiteras 300 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

 

11. Rörligt elpris, 1 år, med bytesrätt

11.1 Prisvillkor: Kostnaden för elpriset och elcertifikat bestäms månadsvis i efterskott.
Elpriset består av SKEM:s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med SKEMS:s anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska Kraftnät. Kostnad för elcertifikat, SKEM:s påslag, månadsavgift och mervärdesskatt tillkommer.
11.2 Ändring av prisvillkor: SKEM har rätt att ändra avtalsvillkor under förutsättning att konsumenten underrättas om ändringarna minst två (2) månader i förväg.
11.3 Bytesrätt: Konsumenten kan teckna om sitt avtal till ett fast- eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte enligt överenskommelse med SKEM, till då gällande avtalspriser och villkor.
11.4 Uppsägning: Avtalet gäller under 1 år med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Avslutas avtalet i förtid debiteras 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SKEM:s vid var tid gällande villkor och priser för rörligt elpris, löpande med bytesrätt, tillämpas för fortsatt leverans. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

 

12. Mixat elpris

12.1 Mixat elpris består av en avtalad fördelning mellan fast elpris och rörligt elpris.
12.2 Prisvillkor: 50 % av förbrukningen sker till ett fast elpris enligt avtalspriset, se villkor 9,1 och 50% av förbrukningen sker till ett rörligt elpris, se villkor 10.1 och 10.2. Månadsavgift tillkommer.
12.3 Uppsägning. Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av en (1) månad före avtalstidens utgång. Om avtalet ej förnyas eller sägs upp utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, ska SKEM:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris tillämpas för fortsatt leverans. Om konsumenten avslutar avtalet i förtid har SKEM rätt till ersättning vilken beräknas till 30% av den del av elpriset som är fast, för konsumentens registrerade förbrukning för resterande del av avtalsperioden. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid konsumentens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning.

 

13. Sommar-El

Elpriset för leveransperioden 1/9-XX – 31/8-XX alternativt 1/1 – XX – 31/12 –XX utgörs av medelvärdet av slutkursen för de syntetiska elterminerna för kvartalsprodukterna på Nasdaq OMX för den kommande leveransperioden avseende gällande elområde, uttryckt i SEK/MWh varje dag då Nasdaq OMX är öppet för handel under perioden fr o m 1 juni t o m 31 augusti. 
Därtill kommer:

  • ett påslag för justering av konsumentens förbrukningsprofil (profilkorrigering), vilket anges när medelvärdet enligt ovan är fastställts för aktuellt leveransår. Profilkorrigeringen kan således variera mellan leveransåren 
  • samt kostnad för elcertifikat, SKEM:S påslag, månadsavgift och mervärdesskatt. Uppsägning ska ske senast 15 maj, och avtalet löper då till 31 augusti alternativt 31 december.

Annars förlängs avtalet automatiskt för ytterligare en period (1 år). Konsumenten ansvarar för att inga avtal ingås under ovanstående avtalstid. Om konsumenten bryter avtalet innan innevarande bindningstid löpt ut har SKEM rätt till ersättning, vilken beräknas till 30% av elpriset för konsumentens registrerade förbrukning under återstående del av bindningstiden. Därtill kommer återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr inkl. mervärdesskatt per uttagspunkt t. Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader, även i de fall elleveransen enligt avtalet inte påbörjats vid konsumentens förtida uppsägning. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som endast beror på konsumentens definitiva avflyttning. 
Om avtalet ej förnyas efter uppsägning utan att konsumenten ingår annat elleveransavtal, skall den fortsatta leveransen tillämpas SKEM:s vid var tid gällande villkor och priser för anvisat elpris.

 

14. Övriga justeringar

Vid kampanjer där det tillämpas rabatt som avräknas löpande under första avtalsåret, och där fakturabeloppet ej överstiger erhållen rabatt då leveransen upphör, sker ingen återbetalning av tillgodo.