Vad betalar du för?

Du som bor i vårt elnät betalar en elnätsavgift beroende på säkringens storlek.

Elnätsavgiften betalar du som bor inom vårt nätområde och har ett elnätsabonnemang med oss. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast avgift
En avgift som beror på hur stor säkring du behöver. Säkringens storlek anges i Ampère (A), som är ett mått på strömstyrka. För att ändra din mätarsäkring, kontakta en behörig elinstallatör.

Rörlig avgift
En rörlig avgift som är kopplad till hur mycket el du använder.

Förhandsreglering

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand.

Detta innebär att elnätsföretagens intäkter ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen (EI) och besluta om en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.

Läs mer om regleringsmodellen här.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2019 faktureras energiskatten från nätföretaget istället för från elhandelsföretaget. Detta innebär inte någon extra kostnad för dig som kund.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Från om med den 1 januari 2019 är energiskatten på el 34,7 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms).

I slutet av 2016 beslutade skatteutskottet att elnätsföretagen ska ta över skattskyldigheten från elhandelsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta innebär att energiskatten kommer att faktureras på nätfakturan istället för på elhandelsfakturan.

Är du både nätkund och elhandelskund hos Skånska Energi kommer du inte att märka någon skillnad på fakturan. För de kunder som har valt ett annat elhandelsföretag än Skånska Energi Marknad AB, kommer nätfakturan att innehålla energiskatten och därmed öka, medan den faktura som erhålls från kundens elhandelsföretag minskar med lika mycket.

Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och nätföretag i Sverige.

Är du själv är energiskatteskyldig behöver vi som nätägare få en försäkran från dig om detta. Du måste då sända oss ett underlag från Skatteverket som visar att ni är registrerad som skattskyldig samt en undertecknad försäkran. Kontakta Kundservice så tillhandahåller vi försäkringsblanketten, tel: 046 - 507 00.

Övervakningsplan

Enligt ellagen måste en övervakningsplan upprättas för att säkerställa att vi som elnätsägare följer spelreglerna på den fria elmarknaden. I planen framgår det hur vår verksamhet bedrivs och hur vi är organiserade. Alla av oss vidtagna åtgärder under året ska sedan enligt övervakningsplanen redovisas och publiceras i en speciell åtgärdsrapport.

Nyfiken på ellagen? Besök gärna Energimarknadsinspektionens hemsida.

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.