När stormen är här

Om det blir strömavbrott

Ett strömavbrott kan bero på flera olika saker och oftast varar det under kort tid. Om avbrottet blir längre finns det flera saker du kan göra.

Du kan drabbas av ett akut avbrott om nätet som transporterar elen till dig har blivit skadat av åska, oväder eller annan oförutsedd händelse. Avbrottet kan också bero på planerat förebyggande och nödvändigt underhållsarbete. När detta sker blir du informerad om detta via vår hemsida och genom en brev. Ett strömavbrott kan också bero på ett fel i din bostad.

Tips om det blir strömavbrott

Vad gör du om delar av din bostad blir strömlös?
Kontrollera så att en huvudsäkring (propp) inte gått sönder. Ögat som ska trilla ut, gör inte detta alltid så byt alla säkringarna för säkerhets skull. Om säkringarna går sönder igen ring en elinstallatör.

Vad gör du om hela din bostad blir strömlös.
Kontrollera om jordfelsbrytaren vid proppcentralen har löst ut. Om så är fallet, återställ den. Om jordfelsbrytaren löser ut igen - slå ifrån alla dvärgbrytare/säkringar i centralen och testa genom att slå till en och en. Felet ligger under den dvärgbrytare/säkring. Normalt beror felet på en stickproppsansluten produkt och eller på något där det finns vatten.

Vad gör du om dina grannar också har strömavbrott.
Läs på vår hemsida om det finns ett registrerat strömavbrott i ert område. Annars kontakta oss på telefon 046- 507 00.


Tips: Ha alltid extra proppar, stearinljus, tändstickor, ficklampa och batteriradio hemma.

Avbrottsersättning

En kund har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i och skicka in blanketten för skadeanmälan nedan till oss.

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.