Från idé till färdig installation

Solceller

Vi gör solel enkelt och hjälper dig med allt från idé till färdig installation. Hos oss får du stöd genom hela processen - från montage och installation till inkoppling på nätet. Dessutom hjälper vi dig som är elproducent.

I Sverige har vi använt solceller sedan 70-talet. Från att ha kopplat in solceller till båten, husvagnen och sommarstugan väljer idag fler och fler att även ansluta sitt hus eller företag, sin gård eller industrifastighet till solceller. Företag installerar idag solceller, som en naturlig och effektiv komponent av sin energiförsörjning.

Vi erbjuder högkvalitativa solcellsinstallationer där allt material är godkänt av det tyska kvalitetsorganet TÜV. I paketet ingår online-funktionalitet som ger dig möjlighet att följa produktionen (i realtid på smartphone, surfplatta och dator) samt föra statistik. Vi hjälper dig hela vägen från planering till installation!

Statligt stöd
När du investerar i solceller kan du ansöka om statligt stöd, vilket vi hjälper dig med. Som mikroproducent av förnybar el får du även en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som matas in på elnätet (max. 18 000 kronor per år). En investering i solceller innebär dels en besparing på den el man slipper köpa och en intäkt för den el som säljs till elnätet. Läs mer nedan.

Förutsättningar för solceller till företaget
Takytor från väst till öst (som inte vetter mot norr) fungerar bra och taklutning från några grader till 50 grader går också att använda. Om taket har en lutning på ett par grader kan det vara en idé att använda en infästning som vinklar upp panelerna. Det går även att montera solceller med ett markbaserat system. Glöm inte att stämma av med din kommun och du behöver bygglov. Fler och fler kommuner tar bort krav på bygglov för solceller. Om du väljer att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig med bygglov om det behövs.

Läs mer om företag som investerat i solceller på vår blogg.

Hur mycket el förbrukar jag och vilken storlek har min säkring?
Säkringen avgör den övre gränsen för storlek på solcellsanläggning. Storleken på säkring står på fakturan från elnäts-bolaget. Upp till 255 kW betalar man ingen energiskatt för egenproducerad el. För att anses vara mikroproducent av el, och få rätt till de stöd detta innebär, får den inkommande säkringen vara max 63A.

Riktpriser för solcellsinstallation

Effekt 13,5 kW 40,5 kW 81 kW
Solpaneler 1x1,65 m 50 st 150 st 300 st
Total panelyta 85 m2 255 m2 510 m2
Pris inkl. moms 230 000 kr 550 000 kr 950 000 kr

Kontakta mig - jag vill veta mer

Småskalig elproduktion

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget är mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 
Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal
Om du har ett elavtal med oss på Skånska Energi Marknad AB kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott. Har du dessutom köpt din solcellsanläggning genom Skånska Energilösningar får du första året, utöver timspotpris, 80 öre/kWh exkl moms. Är du momsregistrerad tillkommer även moms. Därefter får du en timspotersättning enligt din produktionsprofil.

Elcertifikat
För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti
All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens hemsida.

Mikroproducent
En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning. Konsumera är mer än vad den produktionen, det vill säga överskottet får ej överstiga konsumtionen på ett kalenderår.

Moms och skatter
Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets hemsida under Skattereduktion.

Investeringsbidrag
Väljer du att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig att ansöka om det statliga stödet som finns för solceller. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

Energiskatt
För mer information om energiskatter, läs mer på Skatteverkets hemsida.

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning.

Läs mer här.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Det finns även information på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen uppfylla gällande krav, gäller både företag och privatpersoner.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsföretaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elhandelsföretag.