Från idé till färdig installation

Solceller

Vi gör solel enkelt och hjälper dig med allt från idé till färdig installation. Hos oss får du stöd genom hela processen - från montage och installation till inkoppling på nätet. Dessutom hjälper vi dig som är elproducent.

Vi erbjuder högkvalitativa solcellsinstallationer där allt material är godkänt av det tyska kvalitetsorganet TÜV. Vi utgår från ditt behov och förutsättningar på din fastighet men erbjuder det som du efterfrågar form av exempelvis övervakning. Vi hjälper dig hela vägen från planering till installation!

Statligt stöd
När du investerar i solceller kan du ansöka om statligt stöd, vilket vi hjälper dig med. Som mikroproducent av förnybar el får du även en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den el som matas in på elnätet (max. 18 000 kronor per år).

En investering i solceller innebär dels en besparing på den el man slipper köpa och en intäkt för den el som säljs till elnätet.

Förutsättningar för solceller till bostaden
Takytor från väst till öst (som inte vetter mot norr) fungerar bra. Taklutning från några grader till 50 grader går också att använda. Om taket har en lutning på ett par grader kan det vara en idé att använda en infästning som vinklar upp panelerna. Det går även att montera solceller med ett markbaserat system. Glöm inte att stämma av med din kommun och du behöver bygglov. Fler och fler kommuner tar bort krav på bygglov för solceller. Om du väljer att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig med bygglov om det behövs.

Förbrukning och storlek på säkring
Den solel som produceras bör inte överstiga den volym som konsumeras från elnätet. Tänk på att elförbrukningen kan komma att minska i och med energieffektiviseringen samtidigt som elbehovet kan komma att öka, om du till exempel skaffar en elbil. Säkringen avgör den övre gränsen för storleken på solcellsanläggningen. Storleken på säkringen står på fakturan från ditt elnätsföretag.

Gör en första kalkyl själv
Det går att mäta taket med hjälp av verktyg på nätet. Eniro har ett verktyg som kan mäta den yta som ska användas till solceller. En panel mäter 1 x 1,65 meter. Vill du vara mer noggrann kan du mäta ytan själv med måttband eller en husritning. Ett exempel:

Yta som mäter 10 x 5 meter
10/1 = 10
5/1,65 = 3
Det får plats 10 x 3 = 30 solceller.
En standardsolcell har en effekt på 270 W
30 solceller x 270 W = 8 100 Wp

Riktpriser för solcellsinstallation

 Effekt  5,2 kW  7,8 kW  10,4 kW 
 Solpaneler 1x1,65 m   20 st  30 st  40 st
 Total panelyta   34 m2  51 m2  68 m2
 Pris inkl. moms   100 000 kr  150 000 kr  195 000 kr

I paketen ingår online-funktionalitet som ger dig möjlighet att följa produktionen (i realtid på smartphone, surfplatta och dator) samt föra statistik.

Småskalig elproduktion

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget är mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 
Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal
Om du har ett elavtal med oss på Skånska Energi Marknad AB kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott. Har du dessutom köpt din solcellanläggning genom Skånska Energilösningar AB får du 80 öre/kWh plus moms utöver timspotpris första året, därefter får du 8 öre/kWh utöver timspotpris enligt din produktionsprofil, så länge du har elavtal med oss.

Elcertifikat
För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti
All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens hemsida.

Mikroproducent
En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning. Konsumera är mer än vad den produktionen, dvs överskottet får ej överstiga konsumtionen på ett kalenderår.

Moms och skatter
Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets hemsida under Skattereduktion.

Investeringsbidrag
Väljer du att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig att ansöka om det statliga stödet som finns för solceller. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

Energiskatt
För mer information om energiskatter, läs mer på Skatteverkets hemsida.

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning.

Läs mer här.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Stödnivån för företag och konsument är från och med 1 januari 2018 maximalt 30% av kostnaden. Maxbeloppet som kan erhållas är 1,3 Mkr och den stödberättigade kostnaden är begränsad till maximalt 37 000 kr/kW.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen vara färdigställd senast 31 december 2020. För företag gäller att ansökan ska vara inkommen före projektet påbörjas och för övriga gäller att ansökan inkommer inom sex månader från det att projektet påbörjas.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsföretaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elhandelsföretag.