Från idé till färdig installation

Solceller

Vi gör solel enkelt och hjälper dig med allt från idé till färdig installation. Hos oss får du stöd genom hela processen - från montage och installation till inkoppling på nätet. Dessutom hjälper vi dig som är elproducent.

När du väljer solcellsanläggning finns många saker att ta hänsyn till; takets storlek, vilket väderstreck taket vetter mot eller om träd eller annat finns som kan skugga anläggningen. Det är även viktigt att fundera på vilken storlek och effekt på anläggningen som passar just ditt hus. Vi gör hembesök och hjälper dig att välja rätt!

All montering och installation av solceller ska utföras av behöriga montörer så att det sker enligt de föreskrifter och regler som finns. Vid köp av Skånska Energis solcellsanläggningar ingår montering och installation som utförs av behörig och kompetent personal.

Välkommen att kontakta oss för en offert!

Småskalig elproduktion

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget är mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 
Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal
Om du köper din elkonsumtion från oss på Skånska Energi kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott.

Elcertifikat
För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti
All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens hemsida.

Mikroproducent
En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning.

Moms och skatter
Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets hemsida under Skattereduktion.

Investeringsbidrag
Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

Energiskatt
För mer information om energiskatter, läs mer på Skatteverkets hemsida.

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning.

Läs mer här.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Stödnivån för företag och konsument är från och med 1 januari 2018 maximalt 30% av kostnaden. Maxbeloppet som kan erhållas är 1,3 mkr och den stödberättigade kostnaden är begränsad till maximalt 37 000 kr/kW.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen vara färdigställd senast 31 december 2020. För företag gäller att ansökan ska vara inkommen före projektet påbörjas och för övriga gäller att ansökan inkommer inom sex månader från det att projektet påbörjas.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsbolaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elbolag.