Om oss Historia

15 nov 2016

Från elverk till energikoncern

Från 1970 till 2010. Sandby-Dalby Elverk växer över Lundabygden, blir Skånska Elverk som sedan blir Skånska Energi - och gör en framgångsrik resa från elbolag med monopol till energikoncern med fokus på förnybar energi.

SKÅNSKA ENERGIS HISTORIA DEL 3

Oberoende, handlingskraft och framsynthet är tre bärande värden genom hela Skånska Energis historia. Under 1970-talet prövas de som kanske aldrig förr eller senare. Hos dåvarande Sandby-Dalby Elverk finns en insikt om att man behöver fortsätta växa för långsiktig lönsamhet – och överlevnad. Runtom Sandby-Dalby finns en rad mindre elverk och föreningar, och under 1972 förvärvas fyra av dem: Harrie Energiförening, Örtoftaortens Kraft, Harlösaortens Elektricitetsverk och Lyngbyortens Energiförening. När slutligen också ett samgående sker med Genarps Elverk står faktum klart: på mindre än ett år har bolagets nätområde mer än fördubblats. Sandby-Dalby Elverk sträcker sig nu från Sturup till Kävlinge, och det måste konstateras att bolagsnamnet inte längre är helt rättvisande.

Mångårige medarbetaren Bertil Håkansson mindes inför Skånska Energis 90-årsjubileum diskussionerna: ”Flera av de övertagna elverken och föreningarna önskade ha sina ’byanamn’ med i bolagets namn, men det hade tyvärr blivit ett lite väl långt företagsnamn, så vi föreslog ett helt nytt utan ’byatänkande’: Skånska Elverk AB”.

Upprustning och utbyggnad
Handlingskraften att växa måste nu följas av en motsvarande handlingskraft att göra omfattande upprustningar och förbättringar. Stora delar av de övertagna elnäten är i dåligt skick och kräver omedelbara åtgärder. Inte nog med det. Under 70-talet byggs ett stort antal villor och radhus i områdena kring Lund och Malmö, vilket ger kontinuerligt arbete med utbyggnader av och nyanslutningar till elnätet. Samtidigt fortsätter elförbrukningen att öka snabbt och ställa allt högre krav på elnätets bärkraft. Det är nu, under oljekrisens och kärnkraftsutbyggnadens år, som elvärmen får sitt stora genombrott.Skånska Elverk renoverar och utvecklar elnätet med närmast frenetisk energi under hela 1970-talet. I Södra Sandby byggs en anläggning med ställverk för 130 000 volt, två transformatorer på 52 000 kVA vardera, kontor och lager, klar 1975.

Ofta tidigt ute
Tankarna har funnits ända sedan oktoberstormen 1967 med de enorma skador den åstadkom på elnäten i Skåne. När så Skånska Elverk i mitten av sjuttiotalet står inför att rusta upp inte mindre än hundra mil lågspänd luftledning är stunden kommen: att börja gräva ner lågspänningsnätet i kablar i marken. Det är en stor satsning på mer än tio års sikt, och Skånska Elverk är tio till trettio år före de flesta andra elbolag i landet med att göra den. 1986 är arbetet klart. Framsynthet var ordet, och det finns fler exempel på det från denna tid. Datoriserad fjärrstyrning och övervakning av elnätet är idag en självklarhet - 1978 däremot så gott som helt oprövat. Skånska Elverk är pionjärer i Sverige med att installera en anläggning som efterhand styr ett hundratal kopplingsställen i högspänningsnätet direkt från kontrollrummet i Södra Sandby.

I slutet av 1980-talet är Skånska Elverk ett synnerligen välmående bolag. Det finns vid den här tiden en nyfikenhet på att utveckla verksamheten, och en vilja att bli mer än ett monopolföretag som levererar ström och förvaltar ett elnät. Den 3 mars 1988 sätter Skånska Elverk i drift ett 150 kilowatts vindkraftverk i Blåseberg, Vallby. Det är Sveriges första vindkraftverk ägt av ett energiföretag och uppmärksamheten från media och allmänhet är stor. 1990 blir den nya inriktningen konkret, när bolagsstämman röstar igenom ett namnbyte: från Skånska Elverk till Skånska Energi.

Monopolet avskaffas
Två stora händelser präglar Skånska Energis verksamhet och utveckling under 1990-talet. Den första infaller den 1 januari 1993, då Kävlinge Elverk blir en del av Skånska Energi och antalet kunder i ett slag fördubblas till mer än 16 000.
Den andra är ett riksdagsbeslut som fattas den 25 oktober 1995, och som i grunden förändrar förutsättningarna för alla elbolag i landet: elmarknaden avregleras, och försäljning och produktion av el utsätts för fri konkurrens. Det här är en mycket stor omställning för en bransch bestående av gamla monopolföretag, varav många statligt eller kommunalt ägda. Som lokalt, litet och privatägt är affärsmässighet, effektivitet och en nära relation till kunderna redan självklara begrepp för Skånska Energi – marknadstänk och försäljningsorganisation däremot inte.
Eftersom den nya ellagstiftningen slår fast att eldistribution och elhandel framöver måste bedrivas i separata bolag, blir nu Skånska Energi en koncern: verksamheten delas upp i de två dotterbolagen Skånska Energi Nät AB och Skånska Energi Marknad AB.

Värmepumpar och vattenkraft
Några år in på 2000-talet tar styrelsens ambitioner att utveckla Skånska Energis verksamhet ny fart. Två riktningar utstakas: utöka den egna elproduktionen och erbjuda kunderna hjälp med att effektivisera sin energiförbrukning. 2003 blir Skånska Energi återförsäljare av värmepumpar för stora tillverkaren IVT, med center och servicepersonal i Södra Sandby. Efterfrågan på värmepumpar växer snabbt under de följande åren, verksamheten med den och 2006 bildas dotterbolaget Skånska Energi Värme & Kyla AB. Därmed påbörjas en bredare satsning på energilösningar, som snart innefattar såväl egen borrning och installation av geoenergianläggningar som – i mindre omfattning – solcellsanläggningar. I slutet av 2015 bildar Skånska Energi och HP Borrningar i Klippan AB det gemensamma bolaget Skånska Energilösningar AB för att tillsammans fortsätta utveckla affärsmöjligheterna inom området.

Under 2000-talet inriktas investeringarna i egen produktion allt mer på småskalig vattenkraft. I början av 2004 förvärvas ett första vattenkraftverk i Dalsland (idag sålt), senare samma år tre till i Rönne å och därpå två verk i Nissan, och 2012 köps nio vattenkraftverk i Småland. Idag är Skånska Energi en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft med 13 egna kraftverk som årligen producerar i genomsnitt cirka 49 GWh.

Ett historiskt beslut
Kring 2008 har frågan om klimatförändringar orsakade av människans koldioxidutsläpp fått sitt stora genomslag i såväl samhällsdebatten som det allmänna medvetandet. Styrelse och ledning diskuterar under den här tiden ingående dess betydelse för Skånska Energi. Vilket ansvar har ett elbolag, på kort och lång sikt? Hur kan ett starkt miljöåtagande gå hand i hand med bra affärer? Vilka affärsmöjligheter finns?
2010 fattar styrelsen ett historiskt beslut: framöver ska Skånska Energi vara ett energiföretag som bara erbjuder el och energilösningar från förnybara källor. 100 % sol och vatten.

 

Läs mer om Skånska Energi här.