Bolagsordning

Skånska Energis organisationsnummer: 556013-6391

§ 1
Firmanamn

Bolagets firma är Skånska Energi Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2
Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3
Verksamhet

Bolaget skall verka inom energisektorn och inom denna sektor bedriva verksamhet i egen regi eller genom dotterbolag, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt erbjuda övriga tjänster i anslutning härtill och idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör                     
lägst                    20.000.000 kronor och
högst                   80.000.000 kronor.

§ 5
Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster, och aktie av serie B en röst. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 12 800 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 12 800 000. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare oavsett aktieslag ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolaget och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret.

§ 6
Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ytterligare två ledamöter och två suppleanter utses av arbetstagarna enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 7
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer och en eller två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9
Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§ 10
Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Föranmälan
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av aktieboken eller annan framställning avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11
Förbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).