Valberedning

Valberedning

Här presenteras Skånska Energis valberedning.

Valberedningen består av följande ledamöter:
Marie Relve Larsson, ordf.
Anders Nilsson
Marianne Leo
Emma Buregård utsedd av Bengt Buregård
Göran Boijsen, adjungerad

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2017 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet. Om någon av de fyra största avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att bolagets största registrerade aktieägare per den 31 juli 2017 uppmanats att var och en utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta genom e-post-adress: valberedning@skanska-energi.se. Ett ärende som aktieägare vill ha behandlat på
stämman ska ha inkommit senast den 13 april 2018.