Vårt miljöarbete

Med omtanke om miljön

Vårt miljöarbete löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Hela koncernen är certifierad enligt miljöledningsstandarden 14001.

Vår miljöpolicy
Skånska Energis miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet och ett ansvarstagande för vår miljö och vårt klimat. Miljöarbetet ska vara integrerat i alla delar av den dagliga verksamheten. Att uppfylla de lagar, bestämmelser och tillstånd vi berörs av är en självklar del av detta arbete.

Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Därför arbetar vi med konkreta och mätbara miljömål.

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom en energiförsörjning som baseras på förnybara energikällor som sol och vatten.

Vi hanterar miljöfrågorna med ärlighet och öppenhet och samverkar med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter, för att på bästa sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Miljöcertifikat enligt ISO 14001

Skånska Energi-koncernen är miljöcertifierat enligt ISO 14001. De rutiner vi har lägger grunden för miljöarbetet som sedan ständigt förbättras genom de miljömål vi sätter upp.

Miljöledningssystemet ger en kontroll över de resurser vi förbrukar samt annan miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Detta medger att vi kan fokusera våra miljöinsatser där de behövs bäst.


En kultur av miljömedvetenhet genomsyrar hela organisationen och denna upprätthålls genom årliga miljöutbildningar samt genom att med jämna mellanrum lyfta dessa frågor i nyhetsbrev och andra forum. För att kontrollera att systemet har avsedd effekt genomförs årligt återkommande revisioner både intern och externt.

Vattenkraften och den biologiska mångfalden

Vattenkraften är en förnybar energikälla, men ger upphov till en viss miljöpåverkan i de vattendrag där verken finns.

De vattenkraftverk Skånska Energi driver har i många fall funnits på platsen i mellan 50 och 100 år. Förutom att noggrant följa de vattendomar som finns för att säkerställa ett vattenflöde som medger goda livsbetingelser för organismerna i vattendraget, bidrar Skånska Energi med en rad frivilliga initiativ för att främja den biologiska mångfalden.

Förflyttning av ål
För att underlätta ålens vandring flyttas varje år ett antal ålyngel från uppströms Stackarp i Rönneå till Ringsjön. I Ringsjön fångas vuxna ålar i ryschor och släpps ut nedströms Stackarp för att främja vandringen till Sargassohavet. På så sätt sluter vi naturens kretslopp som vattenkraftverket brutit.

Fiskomlöp
Fiskens vandring kan underlättas genom ett fiskomlöp som ger fiskarna fri passage förbi vattenkraftverket. Ett nytt fiskomlöp är byggt i Emån vid Turefors/Kvillsfors på initiativ från Länsstyrelsen i Småland.

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) drar nytta av dessa omlöp då den som yngel färdas uppför ån sittande i fiskgälar. Uppströms borrar den sedan ned sig i bottensedimentet där den genomgår nästa utvecklingssteg.

Geoenergi för en hållbar utveckling

Genom att tillvarata den energi som finns lagrad i marken kan vi ge våra kunder en energilösning som både är kostnadseffektiv och skonsam mot miljön. Skånska Energi bygger lönsamma och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till din fastighet.

Vi har installerat geoenergianläggningar i allt ifrån kontor, gallerior till flerfamiljshus och därmed bidragit till omfattande minskningar av koldioxidförbrukningen i dessa byggnader jämfört med andra alternativ.

Den exakta besparingen beror på den fjärrvärmemix man jämför med. Kylanläggningar har en hög utväxling och för 1 kWh el får man 35 kWh kyla. Även värmen har en god driftekonomi och här ger 1 kWh el 3,5 till 4 kWh värme.