Energiskola

14 aug 2015

Vad är en energideklaration?

Vi får många frågor om energideklarationer. Skånska Energi erbjuder inte längre denna tjänst men här kommer lite information om vad som gäller.

Energideklarationen görs av en oberoende expert som på uppdrag av en fastighetsägare kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Avsikten med deklarationen är att gynna en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs.

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration görs:

  • innan försäljning av en fastighet
  • vid uthyrning av en fastighet
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten
  • senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk

I deklarationen finns uppgifter om husets uppvärmda area, hur mycket energi som går till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, och om radonmätning utförts finns uppmätt värde antecknat i protokollet. Energideklarationen innehåller även information om fastighetens värme- och ventilationssystem.

Den 1 januari 2014 infördes ett system med klassning av energiprestandan för att underlätta jämförelser mellan byggnader. Det är ett mått på hur mycket energi som går åt under ett år. All energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel divideras med husets uppvärmda yta, vilket ger antalet kilowattimmar som förbrukas per kvadratmeter, kWh/m2 och år. Skalan sträcker sig från A till G, och där A är den bästa klassen. Energideklarationer som är gjorda före 1 januari 2014 saknar denna energiklassning, men du som ägare har möjlighet att beställa en ny sammanfattning som kompletterats med denna klassning.

Energideklarationen ska underlätta jämförelse mellan olika byggnaders energiprestanda. Du som spekulant har rätt att få se energideklarationen innan husköpet, och om detta dokument inte finns har du som köpare rätt att på säljarens bekostnad få gjort en energideklaration. Det ska ske senast sex (6) månader efter ditt tillträde till byggnaden. Du kan som köpare kan i ett senare skede bli tvungen att bekosta en energideklaration om du inte kräver rätten till deklarationen i samband med köpet.

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert som rapporterar uppgifterna till Boverket. Deklarationen är giltig i tio år.

Det finns byggnader som inte behöver energideklareras som exempelvis fritidshus bestående av högst två bostäder, fristående byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter och ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.

Skånska Energi genomför inte längre energideklarationer. För hitta certifierade energiexperter och läsa mer om reglerna för energideklaration, se Boverkets hemsida www.boverket.se.