Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning i syfte att stödja styrelse och ledning i arbetet är viktigt för ökad kundnytta och värde åt aktieägarna. Skånska Energi tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning. Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av verksamheten fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Bolagsstyrningen i Skånska Energi regleras av aktiebolagslagen, som innehåller grundläggande regler för ett aktiebolags organisation, samt av de interna riktlinjer som Bolaget har upprättat och fastställt.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) har sammanställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och utgör en kompletterande norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än vad som föreskrivs i lagstiftningen och andra regelverk. Koden ska för närvarande tillämpas av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad (dvs börsbolag).

 Bolagsstyrningsrapport 2017

 Svensk kod för bolagsstyrning

 Bolagsstyrning