Valberedning

Valberedning

Här presenteras Skånska Energis valberedning.

Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2018 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna. Om någon av de fyra största avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare beredas tillfälle att utse ledamot. Härutöver ska Aktieägarna, eller liknande organisation som äger aktier i bolaget, erbjudas möjlighet att utse ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 31 augusti innevarande år kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. 

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta genom e-post-adress: valberedning@skanska-energi.se.