Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du Skånska Energis senast publicerade finansiella rapporter.

Här kan du ta del av våra stämmohandlingar.

2020

2019

Årsredovisning 2019

Delårsrapport jan-mars 2019

Året har startat bra, efter höstens uppköpsprocess arbetar hela teamet nu framåt.

Delårsrapport januari-september 2019

Detta är delårsrapporten för januari-september 2019. Nästa finansiella information som presenteras är årsredovisningen för 2019.

2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

”Skånska Energis resultat för 2018 visar på en positiv utveckling jämfört med ifjol. Affärsområde Elhandel och Energilösningar har haft en bra tillväxt med ett förbättrat resultat. Nivån på investeringarna var betydligt högre i affärsområde Elnät för att modernisera elnätet”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Delårsrapport jan-sep 2018

Ett år med fortsatt tillväxt och förbättrat resultat. Efter årets tre första kvartal redovisades ett rörelseresultat på 26,0 Mkr, vilket är en förbättring med 3,4 Mkr jämfört med föregående år.

Årsredovisning 2018

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2018

Delårsrapport jan-juni 2018

Året startade bra, rörelseresultatet förbättrades med 5,2 Mkr till 22,9 Mkr, vilket till största delen berodde på ett bättre resultat än föregående år för affärsområde Produktion tack vare höga elpriser och god vattentillgång under årets första fem månader.

Delårsrapport jan-mars 2018

Årets första kvartal blev betydligt starkare än 2017. Detta berodde till stor del på ett kraftigt förbättrat resultat för affärsområde Produktion som en följd av höga elpriser samt normala vattenflöden. Dessutom bidrog affärsområde Elnät med ett fortsatt bra resultat som en följd av kallt väder och flera nyanslutningar.

2017

Årsredovisning 2017

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2017.

Bokslutskommuniké jan-dec 2017

2017 blev ett år med god utveckling vilket gav en resultatförbättring jämfört med 2016.

Delårsrapport jan-sep 2017

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – september 2017 till 22,6 Mkr (17,3). Resultatförbättringen kommer från affärsområde Elnät och Energilösningar.

Delårsrapport jan-juni 2017

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – juni 2017 till 17,7 Mkr (15,3). Resultatförbättringen första halvåret var främst hänförbar till affärsområde Elnät och Energilösningar.

Delårsrapport jan-mars 2017

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – mars 2017 till 12,7 Mkr (11,4). Resultatförbättringen för kvartalet var främst hänförbart till affärsområde Elnät och Energilösningar.

2016

Årsredovisning 2016

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2016.

Bokslutskommuniké jan-dec 2016

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – december 2016 till 28,1 Mkr (26,2). Detta var till stor del hänförbart till resultatförbättringar inom affärsområde Elhandel och affärsområde Energilösningar samt att affärsområde Elnät fortsatt levererar bra resultat. Affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till låga vattenflöden och låga ersättningsnivåer.

Delårsrapport jan-sept 2016

Rörelseresultatet påverkades av att vi under tredje kvartalet har omvärderat våra vattenkrafts-anläggningar. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – september till 17,3 Mkr (16,8). Trots att elpriserna just nu är högre än på länge är de långsiktiga prisprognoserna låga och därför har styrelsen för Skånska Energi genomfört nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar motsvarande 56 Mkr före skatt. Kassaflödet påverkades inte av nedskrivningen. Avskrivningarna på årsbasis minskar med ca 3 Mkr från och med fjärde kvartalet 2016 till följd av nedskrivningen.

Delårsrapport jan-juni 2016

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – juni till 15,2 Mkr (13,6). Vi har under första halvåret, i synnerhet under andra kvartalet, haft mycket låga vattenflöden vilket påverkat resultatet. Affärsområde Elnät har visat stabila volymer vad gäller elleveranser. Försenade byggprojekt i nätområdet gör att nyanslutningsavgifterna var lägre än väntat. Elförsäljningen i affärsområde Elhandel var högre än föregående år.

Delårsrapport jan-mars 2016

Rörelseresultatet uppgick under perioden januari – mars till 11,1 Mkr (9,5). Vi har haft ett förhållandevis bra kvartal avseende volym både på Elnät och Elhandel. På nätsidan ser vi att antalet nyanslutningar släpar som en följd av försenade byggprojekt. Affärsområde Energilösningar har haft fokus på att få igång den nya organisationen som startade hösten 2015. Under första kvartalet har både service och värmepumpsförsäljningen gått bra. Affärsområde Produktion går sämre än väntat som en följd av de låga ersättningsnivåerna och vi ser ingen omedelbar uppgång på dessa.

2015

Årsredovisning 2015

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2015.

Bokslutskommuniké jan-dec 2015

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – december 2015 till 26,2 Mkr (24,6). Detta var till stor del hänförbart till affärsområde Elnät som visat högre volym och fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Elhandel och affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till det milda vädret, de låga elpriserna och vattenflöden under normal nivå. Även affärsområde Energilösningar har resultatmässigt haft ett besvärligt år. Under hösten 2015 implementerades en ny affärsmodell med en väsentligt minskad fast kostnadsbas.

Delårsrapport jan-sep 2015

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under årets första nio månader till 16,8 Mkr (13,8). Detta var till stor del var hänförbart till affärsområde Elnät som visat högre volym och fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Elhandel har emellertid visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till det milda vädret och de låga elpriserna.

Delårsrapport jan-juni 2015

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under första halvåret till 13,6 Mkr (10,4). Det underliggande rörelseresultatet översteg således förra årets vilket till stor del var hänförbart till affärsområde Elnät som haft nära normal volym och positiv utveckling av gatubelysningsverksamheten.

Delårsrapport jan-mars 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari – mars till 9,2 Mkr (9,4), varav jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (1,7). Låga elpriser, mild väderlek samt låg omsättning i affärsområde Energilösningar pressade resultatet under första kvartalet. Kombinationen av hög tillgänglighet i vattenkraftverken och goda vattenflöden gjorde att vi uppnådde hög produktionsvolym i våra anläggningar.

2014

Årsredovisning 2014

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2014.

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari – december till 25,5 Mkr (27,7), varav jämförelsestörande poster om 2,0 Mkr (-3,0). Resultatet för 2014 var en besvikelse och väsentligt lägre än vår målsättning. Lägre omsättning för affärsområde Energilösningar och minskade elleveranser till följd av milt väder under året var två starkt bidragande orsaker till den lägre resultatnivån.

Delårsrapport jan-sept 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 14,7 Mkr (21,5), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre elleveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Produktionsmässigt har årets första nio månader varit tillfredsställande med en hög tillgänglighet i alla våra anläggningar. Eftersättningsnivån för den producerade elen har fortsatt att falla vilket har pressat resultatet inom affärsområde Produktion.

Delårsrapport jan-juni 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick under första halvåret till 11,5 Mkr (19,6), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre el-leveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Vattenkraftproduktionen har under perioden varit högre än motsvarande period 2013 tack vare att kraftstationerna Stackarp och Klinte åter är i drift.

Delårsrapport jan-mars 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick under första kvartalet till 9,4 Mkr (15,1), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (0,0). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre ersättningsnivåer för den producerade elkraften, minskade elleveranser på grund av mildare väder samt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar till följd av lägre orderingång under andra halvåret av 2013. Vattenkraft- produktionen har under perioden varit tillfredställande trots att alla vattenkraftverk inte varit i drift. Sedan mitten av andra kvartalet är samtliga vattenkraftverk i drift.

2013

Årsredovisning 2013

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2013.

Bokslutskommuniké jan-dec 2013

Delårsrapport jan-sep 2013

Delårsrapport jan-juni 2013

Delårsrapport jan-mars 2013

2012

Årsredovisning 2012

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2012.

Bokslutskommuniké jan-dec 2012

Delårsrapport jan-sept 2012

Delårsrapport jan-juni 2012

Delårsrapport jan-mars 2012

2011

Årsredovisning 2011

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2011.

2010

Årsredovisning 2010

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2010.

2009

Årsredovisning 2009

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2009.

2008

Årsredovisning 2008

Skånska Energi publicerar härmed Skånska Energis årsredovisning 2008.