24 mar 2010

Skånska Energi besvarar Lunds Energikoncernens redogörelse avseende deras köp av aktier i Skånska Energi

I ett pressmeddelande från Lunds Energikoncernen den 24 mars står att Lunds Energikoncernen har till uppgift att utveckla energiförsörjningen i regionen. Inom energisektor råder sedan omregleringen av elmarknaden 1996 konkurrens. Lunds Energi är alltså inte ensam om detta utan samma ändamål för sin verksamhet har såväl Skånska Energi som många andra aktörer på elmarknaden. 

Skånska Energi har varit föregångare i utvecklingen inom ett antal områden på energimarknaden och varit framgångsrik i sin konkurrens. Att detta skapat irritation inom Lunds Energikoncernen har vi full förståelse för.

Denna irritation har tagits sig uttryck i att Lunds Energikoncernen på ett fientligt och aggressivt sätt försöka tillskansa sig en maktposition i Skånska Energi. Skånska Energis ägare har genom sin valberedning varit tydliga med att det är osunt och oacceptabelt att ett konkurrerande företag skall ha representation i bolagets styrelse.

Lunds Energikoncernens nu deklarerade mål att uppnå ett 10 procentigt ägande i Skånska Energi möjliggör inte heller en styrelserepresentation. Koncernstrukturen inom Skånska Energi är uppbyggd med en sådan struktur att en 10 procentig ägarandel inte heller har något avgörande inflytande på Skånska Energis vägval för framtiden. 

Mot denna bakgrund är det än mer obegripligt vad Lunds Energikoncernens syfte är med ett fortsatt förvärv av aktier i Skånska Energi. Det enda det resulterar i är att det riskerar att spoliera ett naturligt och förtroendefullt samarbete på de områden där det kan finnas förutsättningar för detta.

Lunds Energikoncernen har tydligen också i någon form av självpåtagen storebrorsroll åtagit sig att skydda Skånska Energi från ett fientligt övertagande. Vi tackar för den omsorgen men tror oss efter nästan hundra års framgångsrikt företagande klara den uppgiften på egen hand.

Det bör också noteras att Lund Energikoncernen och Skånska Energi valt väsentligt olika vägar för utvecklingen av energimarknaden i regionen. Skånska Energi har en miljö- och klimatprofil som utgår från enbart förnybar och utsläppsfri energi såsom vattenkraft, vindenergi och geoenergi. Geoenergin står för den stora potentialen och är en tung konkurrent till den icke utsläppsfria fjärrvärmen som Lunds Energi storsatsar på.

Vi vädjar än en gång och mer tydligt efter Lund Energis nu deklarerade avsikt med sitt ägande i Skånska Energi till ägarna av Lunds Energikoncernen att ta sitt politiska ansvar. Som ansvarsfulla kommunala ägare tror vi inte ni ställer er bakom det sätt ert bolag agerat på mot ett privatägt konkurrerande bolag. 
Vi vill därför snarast träffa en överenskommelse med er som långsiktigt undanröjer de irritationsmoment som föreligger mellan våra bolag och som stjäl kraft och energi från våra bolags ständiga strävan att förse våra kunder med förstklassiga produkter och service.

Skånska Energi ser som en naturlig lösning att Lunds Energikoncernen avyttrar samtliga sina aktier i Skånska Energi till ägare som inte bedriver med Skånska Energi konkurrerande verksamhet. Alternativt kan Skånska Energi erbjuda återköp av Lunds Energis aktieinnehav. 

S. Sandby den 24 mars 2010

Daniel Danielsson

Styrelseordförande Skånska Energi AB