13 dec 2013

Oförändrade elnätsavgifter 2014

Förvaltningsrätten har i sin dom den 11 dec beslutat att elnätsföretagen har rätt att höja sina priser mer än tidigare under perioden 2012-2015. Skånska Energi kommer inte att utnyttja den möjlighet domen ger och höja sina elnätsavgifter under 2014.

Förvaltningsrättens dom innebär att Energimarknadsinspektionen (EI) gjorde fel i att använda sig av en övergångsmetod när de räknade fram vilka intäktsramar elnätsföretagen hade att förhålla sig till under perioden 2012–2015. Elnätsföretagen har nu enligt domstolen rätt att höja elnätsavgifterna vilket ger dem bättre förutsättningar att investera i näten för ökad leveranssäkerhet och utveckling.

"Vi har inte för avsikt att utnyttja det utrymme som domen möjliggör. Tidigare beslut om att inte höja elnätsavgifterna för 2014 ligger fast", säger Mats Sjöström, affärsområdes-chef för Elnät på Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Sjöström, Affärsområdeschef Elnät
Tel 046-507 42, 0708 -11 55 55
E-post: mats.sjoström@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.