26 jan 2011

Energimarknadsinspektionen om Villaägarnas granskning

Yvonne Fredriksson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen, skriver om den snedvridna debatten om elnätspriserna.

Källa ei.se

Jag har med stor förvåning följt debatten om elnätspriserna den senaste tiden. Jag välkomnar att elnätsbolagen och elmarknaden diskuteras, men ingen tjänar på att felaktigheter, insinuationer och förenklingar sprids i media. Elkonsumenter har rätt till korrekt information.

Villaägarna har publicerat en rapport om elnätspriserna som har fått stor uppmärksamhet. Att rapporten baseras på förenklade beräkningar och drar fel slutsatser har inte kommit fram. Därför efterlyser jag en mer nyanserad debatt. 
Enligt Villaägarna är Energimarknadsinspektionens granskning obefintlig. Det är fullständigt fel. Varje år granskar vi samtliga 173 elnätsföretag. Syftet med EI:s tillsyn är att skydda kunderna mot för höga avgifter och samtidigt se till att näten över tiden håller god leveranskvalitet med få avbrott.

Grundprinciperna för vad företagen får ta ut av kunderna har varit likadana under många år. Vi granskar företagens intäkter och jämför med kostnader för drift och kapital. De företag som har tagit ut för mycket får betala tillbaka till kunderna. Det har skett i ett 15-tal fall och med 140 miljoner kronor de senaste två åren.

De beräkningar som Villaägarna har gjort utgår ifrån antalet meter ledning elnät per kund. Då bortser Villaägarna från den lagstiftning som finns. Företagen har rätt att ta ut kostnader för drift och underhåll samt en rimlig avkastning för att långsiktigt kunna utveckla och investera i näten. Att elnätsföretagens avgifter varierar kan inte enbart förklaras med meter elnät per kund, utan påverkas också av om exempelvis kabeln löper längs en väg eller över ett berg. Kostnaderna kan också variera kraftigt mellan olika stadsmiljöer. 

Att det finns skillnader i avgifter mellan olika elnätsbolag är ingen nyhet. Det brukar EI rapportera om varje år. Det stämmer också att en del kommunala elnätsbolag tenderar att ta ut lägre avgifter. Men det som Villaägarna inte säger är att vissa elnätsbolag driver verksamheten med underskott. I så fall kan det vara skattebetalarna som subventionerar elnätet. 

Är företagens avgifter oskäliga? Nej, de flesta företag ligger hittills under den nivå som är tillåten. Om företagen tar ut för höga avgifter får de betala tillbaka efter EI:s granskning. Vid den senaste granskningen blev de flesta elnätsföretags avgifter godkända. 16 företag har vi fortsatt under lupp och kommer att ge slutligt besked om de klarat sig eller inte i nästa års granskning. 

Förra årets granskning visade att elnätsföretagen höjde sina avgifter med 7,7 procent 2009, efter i stort sett oförändrade avgifter mellan 1999 och 2008. Bakom höjningarna ligger bland annat krav på ökad leveranssäkerhet och höjda avgifter för stamnätet vilket ger bolagen kostnader som de inte kan påverka. 

Har Sverige ett högt totalt elpris? En EU-studie som nyligen har publicerats visar att Sverige har 10 procent lägre elpris än EU-genomsnittet när hänsyn tagits till köpkraft och disponibel inkomst. Däremot lägger vi en hög andel av vår disponibla inkomst på el, beroende på att vi bor i ett kallt land med stor elförbrukning. Nätavgiften i Sverige är 3,6 öre per kWh högre än EU-genomsnittet, vilket inte är konstigt med tanke på att vi är ett glesbefolkat land. 

Vi välkomnar granskning av vår verksamhet och vill att korrekt information ska komma fram. Självklart behöver elmarknaden utvecklas. Men smutskastning och osakliga debatter gynnar inte de svenska elkunderna. Vi hoppas därför på dialog med Villaägarna, liksom med andra intressenter på elmarknaden, om hur kundens intressen kan stärkas. 

Yvonne Fredriksson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen

Till Energimarknadsinspektionens hemsida