24 jan 2011

Kommentar till Villaägarnas granskning

Med anledning av den granskning som Villaägarnas Riksförbund presenterat den 24 januari gällande landets elnätsavgifter anser vi att det är viktigt med ett klargörande.

I artikeln görs ett antal påståenden som inte är korrekta. Ytterligare en anmärkningsvärd sak är att det inte framgår vilka parametrar förbundet har tagit med i sin beräkning gällande listan. 

Förbundet skriver att granskningen är gjord med hänsyn till nätets täthet och att ett genomsnittligt meterpris har räknats fram. Detta är en parameter av väldigt många som påverkar prissättningen. Enligt vår uppfattning kan man inte bryta ut enskilda parametrar och dra så generella slutsatser.

Vi har idag sökt Villaägarna med anledning av de uppgifter som presenterats för att få svar på vilken fakta som ligger till grund för deras påståenden men Villaägarnas representanter har inte besvarat frågorna.

Korrekta faktauppgifter 

1. Energimarknadsinspektionen har till uppdrag att, grundligt och med hänsyn till många parametrar, bedöma om elnätspriserna är skäliga för de drygt 180 elnätsbolag som finns i Sverige. De gjorde, senast i december 2010, bedömningen att Skånska Energi Nät AB har skäliga elnätspriser i förhållande till förutsättningarna i det området där vi har vår verksamhet. 

2. Under 2010 och 2011 har Svenska Kraftnät höjt sina tariffer med 36 % respektive 19 %. Skånska Energi Nät AB har utifrån det fått ökade kostnader som gjort att man justerat sina tariffer med 5 % respektive 4 %. Svenska Kraftnäts prishöjningar har baserats på allmänna prishöjningar samt indexregleringar.

3. Sedan 1996 har elnätsavgiften inom Skånska Energi höjts med mindre än 5 öre/kWh. Under samma period har skatt och moms höjts med ca 25 öre/kWh och elhandelspriset höjts med ca 40 öre/kWh.

Vi kommer att återkomma i frågan när Villaägarna närmare kan förklara bakomliggande beräkningar för sin ”granskning”. 


Med vänlig hälsning,
 
Per Eliasson
 
VD, Skånska Energi