19 feb 2013

Skånska Energi topprankas i elprisundersökning

I en undersökning som Villaägarna genomfört om elleverantörers elpriser topprankas Skånska Energi som en av de elbolag med lägst elpriser inom elområde 4.

Villaägarna har med siffror från Energimarknadsinspektionen rangordnat alla elleverantörer på marknaden i en undersökning som gäller för 2012 års elpriser. För varje månad rankas det företag som har det lägsta elpriset som etta, det med näst lägst som tvåa, och så vidare. Rankingen gör att bolagen inte kan fuska och bara rapportera in när de har låga priser. Rangord-ningen visar därför elhandlarens förmåga att vara billigare än sina konkurrenter, oavsett vilket prisläge som gäller.

I denna jämförelse för ett ettårigt fastprisavtal i elområde 4 kommer Skånska Energi på 2:a plats av alla elbolag med snittrankingen 2,82. Se topp 3-listan nedan.

Elhandlare                      Snittranking                     Snittpris, öre/kWh
                                        (fast pris 1 år) EO4            (fast pris 1 år) EO4
Telinet Energi AB              2,36                                   93,84
Skånska Energi AB           2,82                                   95,12
Jämtkraft AB                     3,71                                   95,38

"Det är glädjande för både oss och våra kunder att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser. Det är viktigt att det känns tryggt för dem att vi håller en stabil prisnivå samtidigt som vi med vår storlek alltid kan erbjuda en bra service. Det ska också påpekas att vi enbart säljer förnybar el från vattenkraft, och att detta inte är någon exra kostnad", säger Bobby Odenhag Affärsområdeschef Elhandel på Skånska Energi.

Villaägarna gjorde för några dagar sedan även en prisjämförelse för Aftonbladets räkning med samma rankingsystem men för ett rörligt elprisavtal under 2012. I denna jämförelse kom Skånska Energi även där på en 2:a plats i elområde 3 och elområde 4. I samma jämförelse för elområde 1 och elområde 2 kom Skånska Energi på en 3:e plats.

"Vi har de senaste månaderna sett en ökning av antal kunder vilket är roligt, särskilt med tanke på den konkurrens som råder på dagens elmarknad. Vi hoppas att Villaägarnas undersökning gör att fler får upp ögonen för Skånska Energi och att de kan spara både pengar och bidra till vår miljö genom att bli kund till oss", säger Bobby Odenhag.

Läs mer:
www.villaagarna.se/Paverka/Villaagarnas-opinionsbildning/Utredningar/2013/Har-ar-de-basta-elhandlarna---fasta-avtal/
www.aftonbladet.se/minekonomi/el/article16217173.ab

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bobby Odenhag, affärsområdeschef Elhandel
Tel 046-507 18, 0768-28 97 80
E-post: bobby.odenhag@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.