14 jan 2013

Energimarknadsinspektionen har godkänt Skånska Energis nätavgifter

Energimarknadsinspektionen har efter den årliga granskningen 2012 godkänt Skånska Energi Nät AB:s nätavgifter för 2010 och 2011.

Skånska Energi Nät AB blev förra året uttagen till fördjupad granskning av nätavgifterna för 2010 av Energimarknadsinspektionen. På grund av metodjusteringar har Energimarknadsinspektionen bedömt att det även är rimligt att räkna om den godkända intäktsnivån för de företag som blivit uttagna för tillsyn vid bedömningen av 2010 års nätavgifter. Skånska Energi Nät AB:s nätavgifter överskred inte den godkända nivån för 2010 och därmed har öppnad tillsyn avslutats.

Efter skälighetsbedömningen av 2011 års nätavgifter har Energimarknadsinspektionen meddelat att 28 företag har tagits ut i en fördjupad granskning. Skånska Energi Nät AB ingår inte bland dessa och är därför godkända.

Mer information finns på Energimarknadsinspektionens hemsida, www.ei.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Sjöström, Affärsområdeschef Elnät
Tel 046-507 42, 0708 -11 55 55
E-post: mats.sjoström@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.