11 jul 2014

Skanska anlitar Skånska Energi för att utföra grundvattensänkning

Skånska Energi har fått uppdraget av Skanska att genomföra en grundvattensänkning vid deras projekt på Universitetsholmen i centrala Malmö.  

Uppdraget innebär att Skånska Energi kommer att producera fyra stycken brunnar som sänker grundvattnet vid deras byggprojekt STUDIO. Byggnaden beräknas stå klar hösten 2016 och kommer att bli 14 våningar hög.

Skånska Energi är specialiserade på borrning för energi och vatten.

Skånska Energi har goda kunskaper inom geologi och lång erfarenhet av borrning i den mycket varierande skånska berggrunden vilket är en del av förklaringen till att vi lyckats med komplicerade projekt. Vi utför konstruktion, projektering och borrning av brunnar med olika borrtekniker. Förutom konventionell tryckluftsteknik har vi stor erfarenhet av vattendriven borrning samt spolborrning och stötborrning för stora kommunala brunnar. 

Verksamheten omfattar även konstruktion och installation av kompletta anläggningar för vattenförsörjning och grundvattensänkning. Våra uppdragsgivare är industrier, fastighetsägare och privatpersoner som är i behov av borrning för energi, vatten eller grundvattensänkning.

Företaget är ISO-certifierat enligt 14001.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Ejeklint, Produktionschef område Energilösningar
Tel 046-507 87, 0736 65 07 87
E-post: ola.ejeklint@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.