09 jan 2012

Bra utfall för 2011 års vattenkraftsproduktion

Skånska Energis sex vattenkraftverk har haft ett mycket bra produktionsutfall under föregående år. Utfallet för 2011 års vattenkraftsproduktion blev 17,2 GWh.

Skånska Energi har inte haft ett sådant bra produktionsutfall sedan övertagandet av verken 2005. Det är främst verken vid Rönneå som har gett ett betydligt bättre resultat under 2011.

"År 2009 och 2010 var riktiga torrår med låga flöden. Detta berodde dels på låg nederbörd och dels på att Sydvatten började göra sitt uttag för dricksvatten från Ringsjön där Rönneå har sin början. Det myckna regnandet under sommaren tillsammans med den milda hösten och vintern har inneburit att 2011 blivit ett mycket lyckosamt år för vattenkraften", säger Per Eliasson, VD Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel 046-507 95, 0702 - 09 17 02
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.