17 feb 2014

Skånska Energi avyttrar Hovby vindkraftverk

Skånska Energi AB har tagit beslutet att avyttra vindkraftverken i Hovby utanför Kristianstad.

Skånska Energi har sammanlagt en medelproduktion på 52 GWh varav 50 GWh kommer från bolagets vattenkraftverk och resterande 2 GWh från bolagets fem vindkraftverk. Två av Skånska Energis fem vindkraftverk är belägna i Hovby. Verken är mer än 15 år gamla vilket innebär att elcertifikatutdelingen har upphört. Skånska Energi har därför tagit ett strategiskt beslut att avyttra vindkraftverken.

"Med låga ersättningsnivåer för den producerade kraften och med risk för höga reparations-kostnader de kommande åren ligger beslutet rätt i tiden. Sitens belägenhet omöjliggör dessutom tillstånd för att uppföra ett nytt större verk", säger Per Eliasson, VD för Skånska Energi.

Vindkraftverken i Hovby kommer att nedmonteras och exporteras utomlands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Ström, stf affärsområdeschef Produktion
Tel: 046-507 00, 0703-76 81 20
E-post: krister.strom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.