11 dec 2012

Förvärv av vattenkraftverk slutförd

Den 1 december 2012 övertog Skånska Energi AB de nio vattenkraftverk som förvärvades av Fortum i slutet av oktober. I samband med övertagandet valde även den personal som tidigare skött de nio vattenkraftverken att övergå till Skånska Energi.

Skånska Energi AB tecknade i slutet av oktober avtal med Fortum om att förvärva nio vattenkraftverk belägna i åarna Svartån, Bulsjöån, Stångån och Emån sydost om Jönköping. Vattenkraftverken övertogs av Skånska Energi den 1 december enligt avtal och har under inledningen av december producerat något över normalt. De kommande åren, med start 2013, kommer ett antal planerade underhållsåtgärder för vattenkraftverken att genomföras. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.