13 apr 2012

Skånska Energi finansierar åtgärder för att rädda ålens fortbestånd

Skånska Energi finansierar åtgärder för att ge den utrotningshotade ålen fri lejd förbi vattenkraftverken när den vandrar från Ringsjön på sin väg mot kusten. De senaste två åren har mer än 3 500 ålar transporterats förbi kraftverken, så att den sedan kunnat fortsätta sin lekvandring på väg mot Sargassohavet. Nu inleds även ett projekt för att kartlägga ålens vandringsmönster för att hitta en mer långsiktig lösning.

Länsstyrelsen i Skåne län bedriver ett omfattande arbete med att bevara ålen och i förlängningen ålfisket. Ålfisket i Ringsjön har sedan början av 2011 begränsats för att öka mängden ål som kan lekvandra ut ur Rönne å med mål att nå Sargassohavet. På vägen finns dock tre kraftverk utan förbifart för ålen. När ålen passerar kraftverkets turbiner finns risk för att den skadas eller dör. För att hjälpa ålen förbi dessa kraftverk får Länsstyrelsen idag hjälp av yrkesfiskarna i Ringsjön att fånga ålen i Ringsjöns utlopp och transportera dem förbi de tre kraftverken i Klippan. Skånska Energi AB som äger de tre kraftverken, finansierar nedtransporten av ålen och projektet beräknas pågå under april och maj månad.

För att kartlägga ålens vandringsmönster och dödligheten vid kraftverkspassagen genomförs senare i vår ett projekt där 60 ålar utrustas med radiosändare. Detta kommer att ge viktig information kring ålens beteende vid kraftverken. Skånska Energi kommer att stå för huvuddelen av finansieringen vid kartläggningsprojektet.

- Skånska Energi ska ha en eloge för sitt ansvarstagande för ålens lekvandring. Vi har en bra dialog och vi inleder nu tillsammans kartläggningen av ålen för att hitta en mer långsiktig lösning, säger fiskeridirektör Johan Wagnström på Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner mellan Länsstyrelsen och Skånska Energi om vad som behöver göras för att nå en långsiktig lösning.

- Vi är angelägna om att bidra till ålens fortlevnad och vill hitta en så bra lösning för ålpassagerna som möjligt, säger Per Eliasson, vd på Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.


Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.