07 apr 2010

Information från Ordförande Daniel Danielsson gällande svar från ägarrepresentanterna i Lunds Energi

Ett antal oroliga aktieägare har hört av sig och efterfrågat svaret från ägarrepresentanterna för Lunds Energi med anledning av brevet som skickades till dem den 17 mars 

Det är nu tre veckor sedan brevet skickades till de fyra kommunerna som är ägarrepresentanter för Lunds Energi. I brevet togs Lunds Energis fientliga och aggressiva agerande gentemot Skånska Energi upp och de oetiska metoder som Lunds Energi använt sig av, som användandet av bulvan vid sina köp av aktier i Skånska Energi och de kursmanipulationerna som de gjort sig skyldiga till i samband med köpen.

Vidare klargjordes att en s.k. ”cornerposition” i Skånska Energi - som troligen Lunds Energi syftade till med sina köp - var utan verkan eftersom koncernstrukturens uppbyggnad i Skånska Energi skyddar från sådana angrepp. Det framfördes också att ha Lunds Energi - ett konkurrerande bolag - som delägare i Skånska Energi är oönskat av såväl övriga aktieägare som styrelsen i Skånska Energi.

Från de tre ägarkommunerna Lomma, Eslöv och Hörby har jag fått skriftliga svar. Fortfarande har efter tre veckor inget skriftligt svar kommit från Lunds Kommun. Alla svaren är likalydande och säger att Skånska Energi skall få ett svar från styrelsen i Lunds Energikoncernen. Med anledning av den exakta likalydelsen i samtliga svar, uppfattar jag att ägarna gett mycket noggranna anvisningar till styrelsen i Lunds Energi eftersom de i sina svar säger att de som ägare helt står bakom styrelsens svar. Svaret från Lunds Energikoncernens styrelse har ännu inte, den 7 april kommit oss tillhanda. 

Vi har föreslaget som en lösning att Lunds Energi avyttra samtliga sina aktier i Skånska Energi. Vi vet alltså ännu inte hur ägarna ställt sig till det förslaget.

Vår mycket tydliga uppfattning kvarstår, att de kommunala ägarna - när de väl fått kännedom och insikt hur deras bolag agerat - omöjligt kan ställa sig bakom Lunds Energis agerande gentemot Skånska Energi. Vi ser därför med stor förväntan fram emot ett svar från styrelsen i Lunds Energi.

Det är angeläget med ett besked i god tid före årsstämman den 27 april i Lunds Energikoncernen. Det är ju där ägarna har möjlighet att vidtar lämpliga åtgärder, vilket också mot bakgrund av det som hänt i ärendet, givetvis också förväntas ske.

För ytterligare information kontakta: 

Daniel Danielsson 
Styrelseordförande i Skånska Energi AB 
Telefon 070-7323634