04 feb 2010

Debattartikel angående höga elpriser under vintern

De senaste månadernas höga elpriser har satt, och kommer under en tid framåt att sätta, den svenska elmarknaden i fokus. Dessvärre kommer denna exponering med stor sannolikhet att medföra minskat förtroende för elmarknaden i stort. Men det kunde varit annorlunda!

Vinterns elpriser har gjort hål i konsumenternas elbörs, och pengarna därifrån rinner direkt in på de stora elproducenternas konton. Detta beror på stora brister i elmarknaden, vilket vi små och medelstora energiföretag som Skånska Energi under lång tid och i olika forum har påpekat. Vi kan nu inte annat än stödja den kritik som framförs i media mot de stora vinster som görs på de höga elpriserna. Men det som inte tydligt framkommer är att det endast är elproducenterna som gör vinster. Tyvärr skiljer inte media på vilken roll elproducenterna har och vilken roll elhandelsbolagen har. Det är därför dags för ett klarläggande. 

Det är elproducenterna som ställer ut elpriserna på elbörsen Nordpool. Elhandelsbolagen köper elen på Nord Pool och säljer den till konsumenten. Skånska Energis elhandelsbolag har ingen annan säljare att gå till än Nord Pool, vi är därmed tvingade att köpa till de priser som elproducenterna ställer ut. Trots att vi är en av förlorarna i rådande situation faller kritiken på oss elhandelsbolag eftersom det är vi som har kundkontakten. Elhandelsbolagen gör inga vinster på de höga elpriser som råder utan är i likhet med många konsumenter de som drabbas av högre elkostnader. Elhandelsbolagen blir därmed bara indrivare av de enorma vinster som elproducenterna gör när elpriserna överstiger de verkliga kostnaderna. 

Under några timmar i december var timpriset tillfälligt uppe i 14 kr/kWh och den 8 januari var priset under några timmar 10 kr/kWh, dagspriset slutade på 3 kr/kWh, det dyraste dagspriset någonsin sedan avregleringen. Det intressanta är att det idag inte finns någon nordisk elproduktion som är i närheten av detta i rörliga kostnader. Huvuddelen av den svenska elproduktionen har idag rörliga kostnader på ca 5-20 öre/kWh. Prissättningen innebar med detta att de stora aktörerna Vattenfall, Fortum och Eon som äger merparten av svensk elproduktion tjänade ca 1,5 miljarder kronor på en enda dag den 8 januari 2010. En kostnad som konsumenterna fick betala dyrt. 

Därför är det enligt vår uppfattning mycket positivt att de rådande problemen på den svenska elmarknaden belyses. Men tyvärr kommer många konsumenter att få mycket höga elräkningar under de kommande månaderna, räkningar som kunde varit mindre om vi hade haft en marknad där utbudet styrdes av efterfrågan och inte av spekulationer. 

Vi på Skånska Energi menar att dagens prissystem inte ger några incitament för elbolagen att verka för minskad och effektivare elförbrukning. Enligt vår uppfattning måste vi skapa enkla och begripliga drivkrafter för att öka och utveckla andelen utsläppsfri energi och att energieffektiviseringar måste belönas för konsumenten. Att i det läget skapa för konsumenten obegripliga regelverk, genom bland annat en uppdelning av Sverige i fyra olika prisområden synes för oss oförklarligt. 
Det som kan vara positivt med den osunda konkurrenssituationen, och en prissättning som endast gynnar elproducenterna, är att den kan påskynda utvecklingen av egenproducerad el och energi. Denna utveckling ligger enligt vår uppfattning inte så långt fram i tiden som många tror, och med den väg som elproducenterna nu stakat ut så kanske framförallt konsumentägda mindre vindkraftverk kommer att utvecklas lika snabbt som värmepumpsmarknaden. 
Skånska Energis mål är att hjälpa kunderna att effektivisera och bygga sin egen utsläppsfria energiproduktion baserad på geoenergi, sol och vind och med det bli oberoende. Den utvecklingen kan inte stoppas." 

Per Eliasson 
VD Skånska Energ