24 feb 2012

Skånska Energi AB bokslutskommuniké 2011

Skånska Energi AB (publ.) presenterar 2011 års bokslutskommuniké.

Januari-december 2011

  • Omsättningen uppgick till 362,4 Mkr (388,5)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 45,4 Mkr (41,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 33,0 Mkr (30,0)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,99 kr (3,62)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kr/aktie (3,28)

"Koncernens resultat vittnar om ännu ett framgångsrikt år – bland de bästa i företagets snart 100-åriga historia. Resultatet efter finansnettot uppgick till 45,4 miljoner kronor, vilket är 4,1 miljoner högre än föregående år. Samtliga affärsområden uppvisade en positiv resultatutveckling under året", säger VD och koncernchef Per Eliasson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se