13 sep 2017

Valberedning för Skånska Energi AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter: Marie Relve Larsson, ordf. Anders Nilsson Marianne Leo Emma Buregård utsedd av Bengt Buregård Göran Boijsen, adjungerad

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2017 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet. Om någon av de fyra största avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare som inte bedriver en med bolaget konkurrerande verksamhet beredas tillfälle att utse ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Tillsätt-ningen av valberedningen har skett genom att bolagets största registrerade aktieägare per den 31 juli 2017 uppmanats att var och en utse en ledamot till valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta genom e-post-adress: valberedning@skanska-energi.se. Ett ärende som aktieägare vill ha behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 13 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.seKort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.