29 apr 2016

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under första kvartalet 2016 har, på begäran av aktieägare, 1 670 A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts i april 2016.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala antalet röster uppgår efter omvandlingen till 22 795 515.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav 1 613 155 A-aktier och 6 663 965 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se
 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.