27 maj 2011

Skånska Energis tertialrapport I 2011

Styrelsen lämnar följande information för tertial I 2011 efter sitt styrelsemöte den 27 maj

Resultat 

Resultat efter finansnetto uppgick till 22,6 Mkr (19,0).

Allmänt 

Vattenkraftsproduktionen har legat på en normal nivå under perioden och väsentligt över föregående års produktion, vilket inneburit ett högre resultat inom affärsområde Produktion. Koncernen redovisar ett resultat för första tertialet som är 3,6 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. 

Elnätsverksamheten

Nätleveranserna under första tertialet var något lägre än motsvarande period föregående år och beror på att årets inledande månader inte var lika kalla. Leveranssäkerheten på elnätet har varit fortsatt hög under perioden.