17 feb 2017

Bokslutskommuniké jan-dec 2016 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – december 2016 till 28,1 Mkr (26,2). Detta var till stor del hänförbart till resultatförbättringar inom affärsområde Elhandel och affärsområde Energilösningar samt att affärsområde Elnät fortsatt levererar bra resultat. Affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till låga vattenflöden och låga ersättningsnivåer.

Under året har bolagets investeringsnivå varit hög, framförallt i affärsområde Elnät. Investeringarna genomfördes för att bolaget ska stå väl rustat inför kommande nybyggnation i nätområdet och för att säkerställa driften. Fler investeringsprojekt kommer att genomföras de närmaste åren. Affärsområde Energilösningar har under året vässat organisation och affärsmodeller och gör ett fint avslut på 2016. Affärsområde Elhandel har haft fokus på tillväxt och marknadsföring för att skapa en plattform för långsiktig expansion.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Omsättningen uppgick till 86,8 Mkr (74,4).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 10,9 Mkr (9,4).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 10,8 Mkr (9,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,5 Mkr (8,9).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,92  kr (0,81).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
 • Styrelsen föreslår utdelning för 2016 om 2,00 kr per aktie (2,00 kr exkl. jubileumsutdelning om 1,00 kr).
   

SAMMANFATTNING AV JANUARI-DECEMBER 2016

 • Omsättningen uppgick till 283,9 Mkr (267,7).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster  uppgick till 28,1 Mkr (26,2).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -30,9 Mkr (23,3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31,8 Mkr (22,7).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -3,02 kr (2,09).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
 • Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade rörelseresultatet med -56,1 Mkr.
   

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
 

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA 
Årsredovisningen kommer att publiceras under vecka 15 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas på Boklunden i Torna Hällestad den 19 maj 2017 kl. 18.00. 

Koncernens nyckeltal 2016 2015 2016 2015
Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Omsättning, Mkr 86,8 74,4 283,9 267,7
Rörelseresultat, Mkr 10,8 9,1 -30,9 23,3
Rörelsemarginal, % 12,4 12,2 neg 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 10,5 8,9 -31,8 22,7
Resultat efter skatt, Mkr 8,1 6,7 -25,0 17,3
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,92 0,81 -3,02 2,09
Räntabilitet på eget kapital, % - - neg 6,9
Räntabilitet på totalt kapital, % - - neg 6,1
Eget kapital per aktie, Kr - - 24,04 30,05
Soliditet, % - - 59,6 65,4

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.