25 nov 2016

Delårsrapport jan-sep 2016 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet påverkades av att vi under tredje kvartalet har omvärderat våra vattenkraftsanläggningar. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – september till 17,3 Mkr (16,8). Trots att elpriserna just nu är högre än på länge är de långsiktiga prisprognoserna låga och därför har styrelsen för Skånska Energi genomfört nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar motsvarande 56 Mkr före skatt. Kassaflödet påverkades inte av nedskrivningen.  Avskrivningarna på årsbasis minskar med ca 3 Mkr från och med fjärde kvartalet 2016 till följd av nedskrivningen.

Tredje kvartalet har präglats av relativt höga elpriser beroende på den hydrologiska balansen och på omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka. Det har lett till att fler kunder väljer fasta priser. Affärsområde Energilösningar har fortsatt att utvecklas väl och går bättre än föregående år till följd av ökad försäljning och lägre fasta kostnader. Affärsområde Produktion påverkades av det torra vädret i Småland vilket medförde en elproduktion långt under normal nivå. Det lägre underliggande resultatet i tredje kvartalet för koncernen jämfört med motsvarande period föregående år var en följd av lägre anslutningsavgifter.

Bedömningen är att helårsresultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster kommer att ligga i nivå med motsvarande resultat 2015.
 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2016

 • Omsättningen uppgick till 56,2 Mkr (51,3).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,0 Mkr (3,2).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -55,6 Mkr (2,7).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -55,8 Mkr (2,6).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -5,25  kr (0,24).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
 • Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade rörelseresultatet med -56,1 Mkr.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Omsättningen uppgick till 197,1 Mkr (193,2).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster  uppgick till 17,3 Mkr (16,8).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -41,6 Mkr (14,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -42,3 Mkr (13,7).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -3,94 kr (1,28).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
 • Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade rörelseresultatet med -56,1 Mkr. 


INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2016 2015 2016 2015 2015
Kv 3 Kv 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
Omsättning, Mkr 56,2 51,3 197,1 193,2 267,7
Rörelseresultat, Mkr -55,6 2,7 -41,6 14,2 23,3
Rörelsemarginal, % neg 5,3 neg 7,3 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr -55,8 2,6 -42,3 13,7 22,7
Resultat efter skatt, Mkr -43,6 2,0 -33,1 10,6 17,3
Resultat efter skatt per aktie, Kr -5,25 0,24 -3,94 1,28 2,09
Räntabilitet på eget kapital1, % - - neg 7,8 6,9
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - neg 6,9 6,1
Eget kapital per aktie, Kr - - 23,12 29,24 30,05
Soliditet, % - - 61,1 67,8 65,4
1 Rullande tolv månader.


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.