26 aug 2016

Delårsrapport jan-juni 2016 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – juni till 15,2 Mkr (13,6). Vi har under första halvåret, i synnerhet under andra kvartalet, haft mycket låga vattenflöden vilket påverkat resultatet. Affärsområde Elnät har visat stabila volymer vad gäller elleveranser. Försenade byggprojekt i nätområdet gör att nyanslutningsavgifterna var lägre än väntat. Elförsäljningen i affärsområde Elhandel var högre än föregående år. I syfte att attrahera fler kunder fortgår vårt arbete med att stärka varumärket enligt vår kommersiella strategi. De kampanjer mot privatkunder som affärsområde Energilösningar har haft under andra kvartalet har gett bra utslag. Även i segmentet företag och fastighetssidan har intressanta affärer tagits, både för entreprenader och för konceptet GEOkomfort.

Totalt sett räknar vi med fortsatt positiv underliggande resultatutveckling jämfört med föregående år. Mot bakgrund av de låga elpriserna kommer bolaget under kvartal 3 att göra en värdering av våra tillgångar i vattenkraften. Detta kan innebära en resultatpåverkan dock utan någon inverkan på kassaflödet.

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2016

 • Omsättningen uppgick till 59,6 Mkr (59,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 Mkr (2,0) varav jämförelsestörande poster om -1,0 Mkr (-2,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,7 Mkr (1,9).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,27  kr (0,18).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
   

SAMMANFATTNING AV JANUARI-JUNI 2016

 • Omsättningen uppgick till 140,9 Mkr (142,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,0 Mkr (11,5) varav jämförelsestörande poster om -1,3 Mkr (-2,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,5 Mkr (11,2).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,31 kr (1,04).
 • Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.


INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2016 2015 2016 2015 2015
Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
Omsättning, Mkr 59,6 59,9 140,9 142,0 267,7
Rörelseresultat, Mkr 2,9 2,0 14,0 11,5 23,3
Rörelsemarginal, % 4,8 3,4 9,9 8,1 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,7 1,9 13,5 11,2 22,7
Resultat efter skatt, Mkr 2,0 1,5 10,5 8,6 17,3
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,27 0,18 1,31 1,04 2,09
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 8,2 8,0 6,9
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 7,2 7,3 6,1
Eget kapital per aktie, Kr - - 28,36 29,01 30,05
Soliditet, % - - 65,1 67,4 65,4
1 Rullande tolv månader.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

 Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.