22 feb 2012

Skånska Energi förvärvar resterade 9 % av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB

Skånska Energi AB har den 21 februari tecknat avtal om att förvärva resterande 9 % av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB och samtidigt avyttra Rävmarkens vattenkraftverk.

Skånska Energi offentliggör att man per den 1 mars förvärvar resterande 9 % av aktierna i Skånska Energi Vattenkraft AB av Ulf Levein. I uppgörelsen ingår att Ulf Levein erhåller vattenkraftverket Rävmarken.

Rävmarkens vattenkraftverk är beläget i Dalsland och har en normalårsproduktion på ca 800 MWh. Skånska Energis totala vattenkraftproduktion uppgår efter uppgörelsen till en normalårsproduktion om 14,2 GWh.

Aktieägaravtalet mellan parterna var tänkt att upphöra 2010-12-31 men förlängdes. En diskussion påbörjades som resulterade i den nu offentligjorda affären. Parterna har under de senaste 8 åren tillsammans, på ett mycket positivt sätt, utvecklat Skånska Energis vattenkraftverksamhet.

Ulf Levein som har varit affärsområdeschef för Produktion sedan 2004 kommer att kvarstå som Tekniskt ansvarig för de återstående renoveringsarbeten som beräknas vara avslutade under 2012.

Uppgörelsen är förbehållet ett godkännande i Koncernstyrelsen i Skånska Energi AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Ulf Levein
Tel: 070-360 49 00
E-post: ulf.levein@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskaling och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.