14 mar 2011

Preliminär bokslutskommuniké

 

Januari - december 2010 

2011-03-14, Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391 

Styrelsen lämnar följande information efter styrelsemötet den 10 mars 2011. Nyckeltal från det preliminära bokslutet 2010 för koncernen (siffror inom parentes avser föregående år):

• Resultat efter finansnetto 40,8 Mkr (38,2) 
• Likvida medel 93,8 Mkr (75,5) 
• Distribuerad energi: 346,4 GWh (323,2) 
• Energiförsäljning: 363,0 GWh (350,1) 
• Energiproduktion: 13,4 GWh (13,3) 
• Investeringar: 10,3 Mkr (11,4 Mkr)