13 apr 2010

Bokslutskommuniké januari-december 2009

Energi AB (publ), org nr 556013-6391 Nyckeltal från bokslutet 2009 för koncernen (siffror inom parantes avser föregående år): · Omsättning: 348,2 Mkr (352,1) · Resultat efter finansnetto: 39,1 Mkr (37,3) · Vinst per aktie efter skatt: 4,28 kr (4,19) · Räntabilitet på totalt kapital: 11,5 % (11,6) · Distribuerad energi: 323,2 GWh (325,0) · Energiförsäljning: 350,1 GWh (362,0) · Energiproduktion: 13,6 GWh (17,1) Koncernens omsättning var totalt sett något lägre än föregående år. Elhandeln och Produktion svarade för en nedgång medan affärsområdet Energilösningar noterade en markant ökad omsättning. 

Skånska Energi har under 2009 fortsatt sitt strategiska program för att säkra sin ställning som en stark, oberoende och privatägd aktör på marknaden. Koncernens affärsområden har trots recessionen i stort haft en fortsatt god utveckling. 

Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Verksamhet
Koncernens verksamhet omfattar moderbolaget Skånska Energi AB med dotterbolagen Skånska Energi Nät AB (100 %), Skånska Energi Marknad AB (100 %), Skånska Energi Värme & Kyla AB (100 %), Skånska Energi Vattenkraft AB (91 %) , Skånska Energi Borrning AB (55 %) samt Energiutveckling i Skåne (100%).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel vid årets slut var 75,6 Mkr (55,3). 
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 11,4 Mkr (19,5). 
Det egna kapitalet per 2009-12-31 var 232,6 Mkr (223,9), vilket motsvarar 35,12 kr (33,81) per aktie. 
Vid utgången av året uppgick koncernens soliditet till 65,2 procent (63,3).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 om 3,10 kr per aktie (3,00), varav 0,50 kr (0,40) utgör extrautdelning. 

Allmänt 
Skånska Energi redovisar för 2009 - trots recessionen - ett något högre resultat än för 2008.
De nya tjänsterna inom Affärsområde Energilösningar, med bland annat geoenergi och energieffektiviseringar utvecklades mycket positivt med ett antal stora projekt till bland annat IKEA och IKANO. 
Arbetet inom koncernen har fortsatt varit inriktat på att förbättra leveranssäkerheten, kundrelationerna samt servicen till kunderna. Satsningen på förnybar och utsläppsfri energi står i centrum. 
Den fortsatta uppbyggnaden av de nya verksamhetsgrenarna med huvudinriktningen att utveckla energieffektiviserande tekniska lösningar för kunderna har varit positiv. Det är ett ambitiöst och långsiktigt program för att stärka Skånska Energis ställning på energimarknaden och värna om miljö och klimat. 

Elnätverksamheten
Nybyggnationen inom koncessionsområdet var fortsatt stark och under 2009 färdigställdes två stora bostadsområden, Påskagänget i Dalby och Stångby Väster.
Tillgängligheten i Skånska Energis elnät var fortsatt hög, trots ett antal driftstörningar i slutet av 2009. 
Ett kabelförläggningsprojekt genomfördes vid Sandby mosse. 
Ej heller under 2009 var någon av koncernens elnätskunder i närheten av 12 timmars elavbrott, som utgör gränsen för lagstadgad ersättning. 

Elhandelsverksamheten
Försäljningen blev lägre 2009 än jämfört med föregående år. Recessionen var en starkt bidragande orsak till att efterfrågan på el blev lägre för både Skånska Energi och Sverige som helhet. Som en konsekvens av den lägre efterfrågan föll spotpriset för helåret till 39,3 (49,5). 
Under året lanserade Skånska Energi två nya produkter, Vår-El och Sommar-El, som båda väckte ett stort intresse hos kunderna.

Kraftproduktionen 
2009 blev ett så kallat torrår i södra Sverige vilket tillsammans med Sydvattens ökade uttag ur Ringsjön i samband med ombyggnationen av Bolmentunneln innebar att vattenkraftsproduktionen blev väsentligt lägre än normalt och uppgick till 11,2 GWh (15,4). 
Den 1 januari 2009 förvärvades ett andra vindkraftverk i Åstorp. Detta verk ägs till 51 procent av Skånska Energi AB och resterande 49 procent ägs av Björnekulla Vind, en ekonomisk
förening som har varit ägare sedan uppförandet av verket 1996.
Skånska Energi äger nu två vindkraftverk vid Åstorp, två vid Hovby utanför Kristianstad och ett vid Hardeberga. Vindkraftproduktionen ökade under 2009 till 2,4 GWh (1,6). Ökningen var hänförbar till förvärvet av vindkraftverket i Åstorp.

Värme och Kyla
Flera större geoenergiprojekt genomfördes under 2009, bland annat till IKEAs nya varuhus i Malmö och Helsingborg samt till IKANOs nya kontor i Helsingborg. Anläggningen i Malmö är uppförd som en geoenergianläggning med ett grundvattenmagasin och är helt fri från utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Denna tydliga miljösatsning bidrog till att IKEA fick Malmö stads miljöpris för 2009.

Ett flertal bostadsrättsföreningar visade under 2009 stort intresse för att byta befintligt uppvärmningssystem mot geoenergi. I slutet av året tecknades avtal med HSB Landskrona om två geoenergianläggningar. Under inledningen av 2010 genomfördes provborrning för dimensionering av borrhålslager i Lund till bostadsrättföreningar i Lund.

Skånska Energi har lång erfarenhet av kylteknisk service inom hotell- & restaurangbranschen, storkök och livsmedelsindustrin. Avtal har tecknats med Skåne Hamburgers & Co gällande service, reparationer och underhåll av all maskinell kylutrustning åt elva av McDonald’s restauranger i Malmö-Lund-området. 
Värmepumpsförsäljningen till konsumenter utvecklades åter positivt och blev högre än 2008.

Energiborrning 
Borrverksamheten utvecklades under året mycket positivt och tre stora projekt slutfördes, IKEA Svågertorp, IKEA Väla samt IKANO Väla. Den levererade energianläggningen till IKEAs varuhus i Svågertorp är mycket energieffektiv då den utvinner varuhusets hela behov av värme och kyla ur ett grundvattenmagasin, ett så kallat akviferlager, vilket är ett av Sveriges största.

Årsstämma
Årsstämma hålls på Boklunden i Torna Hällestad fredagen den 28 maj 2010 kl. 18.00.

Årsredovisningen 
Skånska Energis årsredovisning för 2009 distribueras via post till aktieägare i slutet av april, då den även kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta: 
Per Eliasson 
VD och koncernchef för Skånska Energi AB 
Telefon: 046-50743 
Mobiltelefon: 070-5566605 
E-mail: per.eliasson@skanska-energi.se