03 feb 2017

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till två bostadsrättsföreningar i Malmö

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag att installera geoenergianläggningar till två bostadsrättsföreningar i centrala Malmö.

Bostadsrättsföreningarna Roskilde och Ingrid, bägge belägna i Malmö, har valt geoenergi för den framtida försörjningen av värme och varmvatten i sina lägenheter. Geoenergianläggningarna kommer att utnyttja det i marken naturligt förekommande grundvattnet som energikälla.

De två föreningarna, som är belägna bredvid varandra och totalt har 247 lägenheter, har tecknat två separata order med Skånska Energilösningar AB. Tack vare att installationerna samordnas uppnås kostnadsfördelar.

Den totala ordersumman uppgår till 5,8 Mkr och installationerna skall vara färdigställda under 2017.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.