15 feb 2019

Delårsrapport januari-december 2018 Skånska Energi AB (publ)

Ett händelserikt år med tillväxt och förbättrat resultat

Efter en mycket bra start på året, med kallt väder och god vattentillgång, och en godkänd avslutning blev rörelseresultat för året 37,3 Mkr, vilket är en förbättring med 2,4 Mkr jämfört med föregående år. Affärsområde Elnät har åter levererat ett stabilt resultat enligt förväntningarna vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta att investera i vårt elnät framöver. Inom affärsområde Produktion har vattennivåerna varierat kraftigt med normala nivåer under årets fem första månader till att sedan ligga på mycket låga nivåer under resten av året vilket medfört att produktionen stått helt stilla fram till mitten av december vid våra åtta vattenkraftverk i östra Småland.  Affärsområde Elhandel har haft ett tillflöde av kunder och resultatet är något bättre än föregående år efter ett starkt avslutande kvartal. Tillväxten inom affärsområde Energilösningar fortsatte och främst inom Service och Sol. Vi såg en viss uppgång i lönsamheten under fjärde kvartalet. Vi kommer att fortsätta att tillföra ny kompetens för att skapa tillväxt och förbättrad lönsamhet för affärsområdet.

”Skånska Energis resultat för 2018 visar på en positiv utveckling jämfört med ifjol. Affärsområde Elhandel och Energilösningar har haft en bra tillväxt med ett förbättrat resultat. Nivån på investeringarna var betydligt högre i affärsområde Elnät för att modernisera elnätet”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2018

  •     Omsättningen uppgick till 110,7 Mkr (91,1).
  •     Rörelseresultatet uppgick till 11,3 Mkr (12,2).
  •     Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,1 Mkr (11,9).
  •     Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 Mkr (9,1) och resultat per aktie 0,98 kr (1,08).
  •     Vattenkraftverken i östra Småland och Rönne å har haft mycket låga vattenflöden.
  •     Styrelsen föreslår utdelning för 2018 om 0,00 kr per aktie (2,00).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Regeringen publicerade den 22 augusti 2018 en ny intäktsramsförordning. Förordningen innehåller ett markant åtstramat regelverk avseende regleringen av elnätsavgifterna för tillsynsperioden 2020–2023. Bolagets bedömning är att den nya lagstiftningen inte kommer att påverka det bokförda värdet på anläggningstillgångarna i Skånska Energis elnät. Däremot kommer den att innebära en minskning av framtida tillåtna intäktsramar.

Kraftringen Energi AB (publ), 556100–9852, lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande, rekommenderat av styrelsen, till aktieägarna i Skånska Energi AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie. Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 28 november 2018 ägde Kraftringen Energi AB motsvarande 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna och Skånska Energi blev då en del av Kraftringens koncern. Per den 31 december 2018 är ägarandelen oförändrad. 

I samband med extra bolagsstämma den 29 november 2018 valdes en ny styrelse.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I januari 2019 såldes de tre vattenkraftverken i Rönne å till Klippans Kommun och de två verken i Nissan till en privat aktör. Reavinsten efter försäljningskostnader uppgick till ca 3 Mkr.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2018 2017 2018 2017
Kv 4 Kv 4 Förändr. Helår Helår Förändr.
Omsättning, Mkr 110,7 91,1 21,5% 382,7 313,2 22,2%
Rörelseresultat, Mkr 11,3 12,2 -7,6% 37,3 34,9 6,9%
Rörelsemarginal, % 10,2 13,4 -3,2 9,7 11,1 -1,4
Resultat efter finansiella poster, Mkr 11,1 11,9 -7,4% 36,0 33,5 7,5%
Resultat efter skatt, Mkr 8,5 9,1 -7,5% 29,6 25,9 14,2%
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,98 1,08 -9,4% 3,56 3,13 13,8%
Räntabilitet på eget kapital1, % 13,7 12,7 -
Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,6 9,9 -
Eget kapital per aktie, Kr 26,73 25,17 6,2%
Soliditet, % 54,7 55,9 -1,3

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44

E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 15 februari 2019 kl 08:00 CET.

Hela rapporten finns på hemsidan www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.