11 sep 2015

Vattenkraftverket i Kvillsfors renoveras

Skånska Energi genomför nu renovering av vattenkraftverket i Kvillsfors i Emån sydost om Vetlanda. Investeringen i denna omgång uppgår till cirka 3,6 Mkr.

Renoveringen av ena utskovet i dammen vid Kvillsfors vattenkraftverk är påbörjad. Arbetet omfattar bortbilning av gammal betong samt gjutning av ny betong med tillhörande armering. Dessutom ersätts den gamla stålkonstruktionen för spettluckorna med en ny konstruktion i rostfritt material. De tio spettluckorna som består av trä kommer att återanvändas.

Även arbetet med att ersätta trätuben som transporterar vattnet från intaget ner till kraftstationen är igång. Trätuben, som byggdes 1973, demonteras och ersätts med en ny trätub.

"Fokus för vår vattenkraftsverksamhet är att underhålla och effektivisera verken så att de har så stor tillgänglighet som möjligt. De närmaste åren planerar vi att genomföra ytterligare renovering på Kvillsfors kraftstation", säger Krister Ström, affärsområdeschef Produktion.

Fakta:
Vattenkraftverket i Kvillsfors är beläget i Emån och byggdes 1950. Verket har en årlig elproduktion på cirka 6,0 GWh. Trätuben som transporterar vattnet från intaget ner till kraftstationen är 240 m lång och kan utnyttja höjdskillnaden mellan vattenintaget och turbinintaget. Vid max vattenföring i trätuben är flödet 15 m3/s vilket ger en effekt på 1,1 MW.


Skånska Energi har totalt 13 vattenkraftverk belägna i Småland och Skåne med en total årsmedelproduktion på ca 48 GWh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Ström, affärsområdeschef Produktion
Tel: 0703-76 81 20
E-post: krister.strom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.