16 feb 2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2017 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi uppvisar en resultatförbättring för 2017 jämfört med 2016.

2017 blev ett år med god utveckling vilket gav en resultatförbättring jämfört med 2016. Det förbättrade resultatet kommer främst från affärsområde Elnät som hade ett bra inflöde av nyanslutningar och från affärsområde Energilösningar som under året vässade alla verksamhetsgrenar inom organisationen och ökade omsättningen. Affärsområde Produktion var under året belastat av låga vattenflöden även om bättre flöden under fjärde kvartalet innebar normal elproduktion. Affärsområde Elhandel belastas av ökade marknads- och försäljningskostnader som syftar till att skapa tillväxt.

”Våra fyra affärsområden har alla förbättrat sina positioner jämfört med 2016 vilket jag är mycket nöjd med. Det finns stora möjligheter att förbättra resultatet ytterligare de kommande åren”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 • Omsättningen uppgick till 91,1 Mkr (86,8).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,2 Mkr (10,9).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,2 Mkr (10,8).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,9 Mkr (10,5).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,08 kr (0,92).
 • Styrelsen föreslår utdelning för 2017 om 2,00 kr per aktie (2,00).

Sammanfattning av januari-december 2017

 • Omsättningen uppgick till 313,2 Mkr (283,9).
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 34,9 Mkr (28,1).
 • Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 34,9 Mkr (-30,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33,5 Mkr (-31,8).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,13 kr (-3,02).
 • God utveckling av nyanslutningar i nätområdet.
 • Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.

Inga väsentliga händelser efter balansdagen

Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016
Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9
Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9 -30,9
Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 11,9 10,5 33,5 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 9,1 8,1 25,9 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,08 0,92 3,13 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % 12,7 neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % 9,9 neg
Eget kapital per aktie, Kr 25,17 24,04
Soliditet, % 55,9 59,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
16 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.