17 nov 2011

Delårsrapport januari - september 2011

Styrelsen för Skånska Energi AB lämnar följande information för tredje kvartalet 2011.

Utvecklingen inom koncernens affärsområden har varit fortsatt positiv under årets tre första kvartal. Samtliga affärsområden uppvisar ett tillfredsställande resultat.

Tillväxten inom affärsområde Energilösningar har fortsatt. Orderstocken är högre än motsvarande period föregående år och ytterligare investeringar i ny borrkapacitet har genomförts för att möta den fortsatta expansionen inom geoenergiområdet. Däremot kan konstateras att försäljningen av värmepumpar till konsument minskat under perioden vilket följer utvecklingen på den svenska värmepumpsmarknaden.

Ersättningen för producerad kraft väntas utifrån nuvarande nivå på spotpriser bli lägre under sista kvartalet jämfört med föregående års motsvarande period, vilket beräknas påverka resultatet.

Under årets sista kvartal inleds planerade underhållsåtgärder på koncernens produktionsanläggningar vilket beräknas påverka kraftproduktionen även under 2012.