27 nov 2015

Delårsrapport jan-sept 2015 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under årets första nio månader till 16,8 Mkr (13,8). Detta var till stor del var hänförbart till affärsområde Elnät som visat högre volym och fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Elhandel har emellertid visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till det milda vädret och de låga elpriserna.

Under det tredje kvartalet var elproduktionen i våra vattenkraftverk under normal nivå beroende på låga vattenflöden vilket tillsammans med de fortsatt låga elpriserna påverkade resultatet negativt.  

Verksamheten i det tidigare affärsområdet Energilösningar drivs sedan 23 november 2015 vidare i ett med HP Borrningar i Klippan AB samägt bolag. Vi kommer i denna struktur att kunna ge ett ännu bättre erbjudande till våra kunder tack vare tillgång till kompletterande kompetens inte minst inom energiborrning. Utöver att erbjuda klimateffektiva energilösningar har det samägda bolaget också en betydande serviceorganisation. Skånska Energi har som konsekvens av samarbetet avvecklat den borrverksamhet som tidigare fanns i egen regi.

Bedömningen är att helårsresultatet efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster kommer att överstiga motsvarande resultat 2014 som uppgick till 23,5 Mkr.

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2015

Omsättningen uppgick till 51,3 Mkr (63,3).
Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,4) varav jämförelsestörande poster* om -0,5 Mkr (0,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,6 Mkr (3,2).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,24 kr (0,30).
Låg elproduktion i vattenkraftverken på grund av låga vattenflöden.
Beslut om höjda elnätsavgifter motsvarande ca 3,8% med ikraftträdande den 1 okt 2015.

SAMMANFATTNING AV JAN-SEPT 2015

Omsättningen uppgick till 193,2 Mkr (214,1).
Rörelseresultatet uppgick till 14,2 Mkr (15,5) varav jämförelsestörande poster om -2,6 Mkr (1,7).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,7 Mkr (14,7).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,28 kr (1,37).
Låga elleveranser på grund av milt väder under första kvartalet.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Marianne Sernevi har utsetts till ny VD och tillträder under första kvartalet 2016.
Skånska Energi och HP Borrningar driver sedan 23 november 2015 ett gemensamägt bolag.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal 2015 2014 2015 2014 2014
Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår
Omsättning, Mkr 51,3 63,3 193,2 214,1 300,0
Rörelseresultat, Mkr 2,7 3,4 14,2 15,5 26,6
Rörelsemarginal, % 5,3 5,4 7,3 7,3 8,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,6 3,2 13,7 14,7 25,5
Resultat efter skatt, Mkr 2,0 2,5 10,6 11,3 19,7
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,24 0,30 1,28 1,37 2,38
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 7,7 6,4 7,7
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 6,9 5,8 6,7
Eget kapital per aktie, Kr - - 29,74 29,75 30,76
Soliditet, % - - 67,9 65,9 64,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, tf VD och CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.


Kort om Skånska Energi AB 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.