29 nov 2018

Beslut fattade vid Skånska Energis extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Skånska Energi AB (publ) hölls den 29 november 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut, för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägaren Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

Vidare beslutades i enlighet med Kraftringens förslag att inga arvoden ska utgå till styrelsen. 

Stämman beslutade i enlighet med Kraftringens förslag om nyval av följande ordinarie styrelseledamöter:

 • Micke Andersson
  Född 1967. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lunds Universitet 
  Pågående uppdrag: Chef Ekonomi och IT/FM Kraftringen, Billinge Energi AB (ordf), Modity Energy Trading AB (led), Kraftringen Service AB (led), Kraftringen Fiber AB (led), Lunds Energi Norge A/S (ordf)
 • Fredrik Fackler
  Född 1970. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, LTH 
  Pågående uppdrag:  Chef Produktion Kraftringen  
 • Michael Henriksson
  Född 1970. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Master in Industrial Design, Umeå Universitet 
  Pågående uppdrag: Chef Affär och Försäljning Kraftringen, Modity Energy Trading AB (led), Billinge Energi AB (led), Kraftringen Fiber AB (led), Lunds Energi Norge A/S (led) 
 • Malin Friis
  Född 1969. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Civilekonom med inriktning strategi, styrsystem och marknadsföring, Lunds Universitet.
  Pågående uppdrag: Strategisk Key Account Manager Kraftringen 
 • Camilla Nilsson
  Född 1967. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Styrelseutbildning, EFL
  Pågående uppdrag: Chef Controlling Kraftringen, Billinge Energi AB (led) 
 • Annika Widmark Sjöstedt
  Född 1971. Aktieinnehav: 0
  Utbildning: Internationell Ekonomie Magister -Nationalekonomi/Finansiell Ekonomi, Lunds Universitet 
  Pågående uppdrag: Strateg Kraftringen 

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med Kraftringens förslag, att utse Micke Andersson till styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB 
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar. Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.