28 sep 2017

Skånska Energi tecknar avtal med IP-Only

Ett avtal är tecknat mellan Skånska Energi Nät AB och IP-Only AB som effektiviserar byggnation av fibernät inom nätområdet.

Avtalet innebär att Skånska Energi upplåter plats i nedgrävda befintliga rör för att möjliggöra en mer effektiv och miljövänlig byggnation av fibernät för våra kunder i nätområdet. Skånska Energi erhåller dessutom ett internt fibernät i delar av elnätet för kommunikation mellan strategiska nätpunkter vilket är ett viktigt steg i utvecklingen.

“I framtidens elnät är effektiv kommunikation och insamling av nätinformation en avgörande faktor för att kunna styra elnätet och kvalitetssäkra leveranserna. En mer komplex nätstruktur kommer att behövas i framtiden för att klara omställningen till det fossilfria samhället”, säger Stefan Wessmén affärsområdeschef för Elnät på Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Wessmén, affärsområdeschef Elnät
Tel: 046-507 42
E-post: stefan.wessmen@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 sept 2017 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.