28 nov 2014

Delårsrapport jan-sep 2014 Skånska Energi AB (publ)

Resultatet efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 14,7 Mkr (21,5), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4).

Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre elleveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Produktionsmässigt har årets första nio månader varit tillfredställande med en hög tillgänglighet i alla våra anläggningar. Eftersättningsnivån för den producerade elen har fortsatt att falla vilket har pressat resultatet inom affärsområde Produktion.

Resultatet efter nio månader var en besvikelse eftersom vi inte har lyckats kompensera för försämrade omvärldsfaktorer i form av lägre elpriser och mildare väder. Affärsområde Energilösningar visade lägre orderingång och omsättning som till stor del beror på färre nya geoenergiprojekt än förväntat. För affärsområde Elnät är det glädjande att se att antalet nyanslutningar fortsätter öka. Antalet nyanslutningar uppgick vid utgången av september till 69 st vilket skall jämföras med 36 st för helåret 2013.

Resultatet för helåret 2014 bedöms understiga 2013 års resultat.

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2014

 •     Omsättningen uppgick till 63,3 Mkr (66,5).
 •     Rörelseresultatet uppgick till 3,4 Mkr (2,3) varav jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (0,0).
 •     Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,2 Mkr (1,9).
 •     Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,30 kr (0,17).
 •     Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
 •     Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 •     Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-SEPTEMBER 2014

 •     Omsättningen uppgick till 214,1 Mkr (252,7).
 •     Rörelseresultatet uppgick till 15,5 Mkr (22,5) varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4).
 •     Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,7 Mkr (21,5).
 •     Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,37 kr (2,01).
 •     Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
 •     Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 •     Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år. Klinte och Stackarp åter i produktion efter omfattande renovering.
 •     Lägre elleveranser till följd av mild väderlek under årets första kvartal.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens   nyckeltal 2014 2013 2014 2013 2013
  Kv 3 Kv 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
   
Omsättning,   Mkr 63,3 66,5 214,1 252,7 335,0
Rörelseresultat,   Mkr 3,4 2,3 15,5 22,5 28,7
Rörelsemarginal,   % 5,4 3,5 7,3 8,9 8,6
Resultat   efter finansiella poster, Mkr 3,2 1,9 14,7 21,5 27,7
Resultat   efter skatt, Mkr 2,5 1,5 11,3 16,6 21,4
Resultat   efter skatt per aktie, Kr 0,30 0,18 1,37 2,01 2,59
Räntabilitet   på eget kapital1, % - - 6,4 11,5 8,3
Räntabilitet   på totalt kapital1,   % - - 5,8 9,1 7,1
Eget   kapital per aktie, Kr - - 29,75 30,61 31,18
Soliditet, % - - 65,9 62,3 62,0
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.