27 maj 2013

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 24 maj 2013

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade ca 200 aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad.

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen främst vid synen på förnybar energi samt den kraftfulla investering som Skånska Energi genomförde 2012.

Verkställande direktören Per Eliasson gav i sitt anförande en rapport från verksamhetsåret 2012 med bland annat förvärvet av vattenkraftverken runt Vetlanda samt en inblick i de projekt som pågår inom Skånska Energi inom framförallt energieffektiviseringar. Dessutom presenterade han delårsrapporten för det första kvartalet 2013 som offentliggjorts tidigare under dagen.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 2,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 29 maj 2013. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske den 3 juni 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat förutom när det gäller arvodet till ord-förande fastställdes av stämman (3,5 prisbasbelopp till ordförande (höjning med 0,6 prisbasbelopp), 1,8 prisbasbelopp till vice ordförande, 1,2 prisbasbelopp till styrelseledamöter och 0,5 prisbasbelopp till suppleanter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter med en suppleant. Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Catrine Buregård, Charlie Nilsson och Dag Olsson för en tid av två år samt nyvälja tidigare suppleanten Hans Pettersson till ordinarie ledamot för en tid av två år. Vid årsstämman 2012 valdes Göran Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Pettersson till styrelseledamöter för en tid av två år och Kent Petersson och Hans Pettersson valdes till suppleanter för en tid av två år.

Göran Boijsen valdes till styrelsens ordförande samt Anna Kristoffersson till vice ordförande.

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Eva Andersson, Anders Nilsson (ordförande), Marianne Leo samt Göran Boijsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 160 000 A-aktier och 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.